Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการประชาสัมพันธ์ -ความรู้ความสามารถในการออกแบบนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์ -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 3. Yesterday
 4. แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -ความรู้เฉพาะด้านไฟฟ้ากำลัง -ความรู้เกี่ยวกับการดูแลควบคุมตรวจสอบบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ -ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ -ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ -ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล -ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติพ.ศ. 2550 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 6. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ -ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะชำกล้าไม้ และความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 7. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 5. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ขั้นตอนการพัฒนา Website เบื้องต้น 8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9. ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ 10. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 11. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 14. การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน 15. ฐานข้อมูล database 16. ความหมายและความสำคัญของ Social Media 17. ความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 18. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 19. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 20. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 21. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 22. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 23. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมท่งอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2555 26. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 27. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 28. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 29. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 30. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การเขียนโครงการ 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 7. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี 8. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน 9. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 11. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 13. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 18. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 19. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 20. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 21. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 22. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 23. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 9. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 5. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ขั้นตอนการพัฒนา Website เบื้องต้น 8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 11. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 14. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 16. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 18. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมท่งอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2555 21. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 22. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 23. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 24. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 10. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมชลประทาน 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 5. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 6. การเขียนโครงการ 7. แผนการปฏิรูปประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ 9. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 10. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 11. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 13. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 15. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 19. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 20. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 21. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 22. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 25. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชกาลา พ.ศ.2555 26. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 27. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 28. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 29. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 30. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 11. แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน 3. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 4. การวิเคราะห์ประเด็นการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5. การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ 6. ตัวอย่างการเขียนโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7. การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 8. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 9. การผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่าน News Media 10. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 11. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน 12. แนวข้อสอบเทคโนโลยีกับการสื่อสารมวลชล 13. หลักการให้บริการที่ดี 14. แนวข้อสอบ การบริการที่ดี 15. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 16. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 17. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 18. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 12. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2. การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร 3. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4. การบริหารราชการทั่วไป 5. การเขียนโครงการ 6. การเขียนรายงานการประชุม 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 8. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 10. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ 11. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ 12. ความรู้เกี่ยวกับหลักการประสานงาน 13. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ 14. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 16. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 17. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 19. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 20. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 21. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 22. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 23. เหตุการณ์ปีจจุบัน และความรู้รอบตัว 24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook : SHEET SUPER BOOK
 13. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 5. ความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และระบบเครือข่าย. 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล 7. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 10. ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ 11. ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 12 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 14. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 15. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวด้วยธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 17. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 18. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 20. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 21. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook : SHEET SUPER BOOK
 14. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 3. แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการพัสดุ 4. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 5. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกฐมนตว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 6. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 - 2557 11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 12. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 16. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 18. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 19. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 20. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 21. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 22. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 24. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook : SHEET SUPER BOOK
 15. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 5. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 7. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 9. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 10. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 12. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 - 2557 13. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 14. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 15. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 17. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 18. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 19. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20. ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 21. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 22. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 23. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 24. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 26. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 27. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 28. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 29. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook : SHEET SUPER BOOK
 16. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 6. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 8. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 10. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 13. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 16. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 17. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 18. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19. การเขียนโครงการ 20. การเขียนรายงานการประชุม 21. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 22. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 23. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 17. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 6. สรุปพระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 8. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 10. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 13. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 16. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 17. การเขียนโครงการ 18. การเขียนรายงานการประชุม 19. การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร 20. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 21. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 22. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 23. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 18. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 3. แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ 4. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 7. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 13. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 14. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 15. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบับที่)2) พ.ศ.2562 16. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 17. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 18. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 20. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 21. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(่บับที่ 2) พ.ศ.2556 22. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 23. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 24. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook.SHEET-SUPER-BOOK
 19. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ 3. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 5. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.256-2580) 6. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12 7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12 สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละเมืดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้จัดจังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 28. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 29. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 30. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบ 31. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 20. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMI) 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 6. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 7. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ. 2561 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 28. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 29. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 30. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 31. แผนการปฏิรูปประเทศ 32. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 34. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 35. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 21. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกฎ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารกพยากรบุคคล - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล - เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 22. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ รายละเอียด -ความรู้ความสามารถทั่วไป -หลักการบัญชี -ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ -การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 23. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการข้าว รายละเอียดประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับ กรมการข้าว 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 5. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี 6. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 7. การเขียนโครงการ 8. การเขียนรายงานการประชุม 9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 10. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชกาลา 2555 11. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) 2549 14. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 15. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 16. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 17. สรุปพระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน 2551 18. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 19. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 20. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 21. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 24. แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน รายละเอียดเนื้อหา • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 • สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพานิชย์ • แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพานิชย์ • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 • แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 25. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว รายละเอียดประกอบด้วย -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั่วไปการใช้พื้นที่ทางการเกษตร -การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช -เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร -การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 26. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2.แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 3. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 4. ถาม ตอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 8. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 10. ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ 11. สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 18. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (word , Excel , Power point) 20. ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 21. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 27. แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การเขียนโครงการ 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ 8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 9. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 11. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 12. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 13. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 14. สรุปสาระสำคัญระบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 16. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 17. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 18. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...