ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ทุกกิจกรรม

รายการนี้ อัปเดตอัตโนมัติ     

 1. วันนี้
 2. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาระสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบวิเคราะห์สรุปเหตุผล ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย การเขียนเรียงความ แนวข้อสอบ Microsoft Word แนวข้อสอบ Microsoft Excel แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 แนวซัอสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2 การเขียนรายงานการประชุม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ * จำนวนหน้า 250 หน้า รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น (1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท (2). หนังสือ ส่ง Kerry Express ได้รับ 2–3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – งานสำรวจที่เกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ – งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้วงรอบ – งานระดับที่เกี่ยวกับการหาค่าระดับภูมิประเทศ เช่น การหาความสูงต่ำของพื้นที่ การเขียนค่าเส้นชั้นความสูง การหาค่าดินตัดดินถม – งานคำนวณและเขียนแผนที่ เช่น การคำนวณระยะ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดฉาก สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานแผนที่ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เช่น ประโยชน์ของภาพถ่าย หลักการแปลภาพถ่าย – ความรู้เกี่ยวกับระวางแผนที่ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม (GNSS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ เช่น โปรแกรม Autocad – ความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือสำรวจ – พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 4. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – การจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ – ทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ – ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 – ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 – แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 – จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ กฎหระทรวงออกตามความใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 5. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ – การจัดทำรายงานทางการเงิน – การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร – การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี – การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน – แนวข้อสอบ หลักการบัญชี ข้อเขียน – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 6. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร – กฎหมายปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง – กฎหมายทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป – กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดำเนินงานเกี่ยวกับมวลชน – การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน – ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 7. RT @SkyNews: Happy birthday Prince Charles! 🎂 To celebrate his 70th, take a look back at the life of Britain's longest-serving heir to the…

 8. RT @SkyNews: Happy birthday Prince Charles! 🎂 To celebrate his 70th, take a look back at the life of Britain's longest-serving heir to the…

 9. RT @N_Bpna: เป็น 1 นาทีที่โคตรหักมุมอ่ะ น้องงงงง https://t.co/yFuPymcZ4D

 10. ล่มปากอ่าว ปัญหาสำคัญอีกอย่างของกิจกรรมทางเพศสำหรับผู้ชาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ เป็นลักษณะการหลังเร็วเกินไปในขณะมีเพศสัมพันธ์ ปกติการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ผู้หญิงจะเสร็จกิจต้องใช้เวลา 15 นาทีขึ้นไป แต่ถ้าเป็นอาการล่มปากอ่าวแล้ว ผู้ชายจะเสร็จไวกว่าปกติภายใน 2-3 นาทีในขณะที่ผู้หญิงยังไม่เสร็จ แน่นอนว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำ อาจเป็นสาเหตุของปัญหาชีวิตคู่ตามมาก็ได้เรื่องเล็กๆแต่มีผลกระทบที่บานปลายอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ สาเหตุของการเกิดปัญหาล่มปากอ่าว โอกาสเกิดล่มปากอ่าวกับผู้ชายทุกคนอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต สาเหตุเกิดจากความตื่นเต้น เครียด วิตกกังวลในกิจกรรมทางเพศจนเกินไป หรือแม้กระทั้งการมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ การแก้ปัญหาล่มปากอ่าวหลักๆ ขณะมีเพศสัมพันธ์ควรทำตัวให้ผ่อนคลายสบายๆ มีการเล้าโลมฝ่ายตรงข้ามให้พร้อมก่อนลงมือจริง หรือใช้ตัวช่วยอย่างทาครีมชะลอการหลั่ง แม้แต่การสวมถุงยางก็พอช่วยได้ มีวิธีสามารถทำเองได้ก่อนมีเพศสัมพันธ์ คือฝึกในการช่วยตัวเอง พอใกล้หลั่งให้หยุดทำแล้วเริ่มใหม่ ทำแบบนี้หลายๆ ครั้งเป็นประจำใช้ระยะนานๆ สามารถช่วยลดการหลั่งไวลงได้ ส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง ก็ควรหาตัวช่วยที่ดี คือสมุนไพรมาช่วยดูแล เครื่องดื่มกาแฟผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กาแฟคอฟฟี่ไลค์ (Coffee Like) กาแฟวัวชนคนสู้ ด้วยส่วนผสมหลัก กระชายดำเกรดพรีเมี่ยม ที่เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญให้แข็งแรง ชะลอการหลั่งไว ทำให้ความเป็นชาย มีความแข็งแรง อึด ทน และยังมีส่วนผสมของโสมเกาหลี เห็นหลินจือ ถังเช่า เก๋ากี้ ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด บำรุงตับไต ให้แข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ด้วย จัดโปรเด็ด ราคาพิเศษ สั่งเลยตอนนี้ 1 กล่อง 450 2 กล่อง กล่องละ 400 3 กล่อง กล่องละ 350 ส่งฟรีลงทะเบียน สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟบำรุงสุขภาพชาย Coffee Like สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สั่งซื้อได้ที่ : 086-341-3457 Line ID : @coffeelike Facebook: Coffee Like กาแฟวัวชนคนสู้ Website: www.coffee-like.net
 11. กลยุทธ์ : จั๊กจั่นลอกคราบ แนวรับ : 1190, 18660 บาท แนวต้าน : 1210-1206,18850-18820 บาท จากเมื่อเช้าที่ผ่านมาเรายังคงมุมมองเดิม คือราคาทองได้เป็นขาลงไปแล้ว หากใครยังไม่ได้ขายมาให้รอลุ้น CPI คืนนี้ ซึ่งจากประวัติแล้วส่วนใหญ่ช่วงก่อน CPI ราคาจะดีดตัวขึ้น บอกไม่ได้ว่าจะดีดขึ้นกี่เหรียญ แล้วจะลงต่อ เปรียบเหมือนจั๊กจั่นลอกครอบคือการดีดตัวขึ้นมาหลอกๆ แต่ของจริงเป็นขาลงไปแล้ว แนะนำให้ขายบริเวณ 1210-1206 รอซื้อคืนบริเวณ 1190 ที่มา: ขงเบ้งสมัยสามก๊กที่วางกลอุบายอำพรางการถอยทัพกลับจ๊กก๊กในการบุกวุยก๊กครั้งที่ 5 โดยไม่ให้สุมาอี้ล่วงรู้และนำกำลังทหารติดตามมา Note: วันนี้มีการประชุม กนง. หากที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจนขึ้นในปีหน้าเงินบาทจะแข็งค่า และคืนนี้เวลา 20:30 น. ตัวเลข CPI ของสหรัฐจะประกาศ ซึ่งราคาทองอาจเหวี่ยงได้ #ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่ง
 12. Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะปล่อยกิจกรรมอุตสาหกรรมตติยภูมิ m / m, การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับแล้ว m / m, ดัชนีราคาสินค้ามวลรวมภายในประเทศก่อนปรับลดลง y / y และ Prelim GDP q / q สหรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่น Core CPI m / m และ CPI m / m ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่คู่เงิน USD/JPY จะเคลื่อนไหวในระดับต่ำถึงปานกลางในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVEL: Resistance. 3: 114.54. Resistance. 2: 114.31. Resistance. 1: 114.09. Support. 1: 113.82. Support. 2: 113.59. Support. 3: 113.37.
 13. กลยุทธ์ : จั๊กจั่นลอกคราบ แนวรับ : 1190, 18660 บาท แนวต้าน : 1210-1206,18820-18790 บาท จากเมื่อคืนราคาทองซึมลงเรื่อยๆ ตามกลยุทธ์ที่เราให้ไว้ และเรายังคงมุมมองเดิม คือราคาทองได้เป็นขาลงไปแล้ว หากคืนนี้ราคาทองดีดตัวขึ้นมาถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ขาย หากใครยังไม่ได้ขายมาให้รอลุ้น CPI คืนนี้ ซึ่งจากประวัติแล้วส่วนใหญ่ช่วงก่อน CPI ราคาจะดีดตัวขึ้น บอกไม่ได้ว่าจะดีดขึ้นกี่เหรียญ แล้วจะลงต่อ เปรียบเหมือนจั๊กจั่นลอกครอบคือการดีดตัวขึ้นมาหลอกๆ แต่ของจริงเป็นขาลงไปแล้ว แนะนำให้ขายบริเวณ 1210-1206 รอซื้อคืนบริเวณ 1190 ที่มา: ขงเบ้งสมัยสามก๊กที่วางกลอุบายอำพรางการถอยทัพกลับจ๊กก๊กในการบุกวุยก๊กครั้งที่ 5 โดยไม่ให้สุมาอี้ล่วงรู้และนำกำลังทหารติดตามมา Note: วันนี้มีการประชุม กนง. หากที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจนขึ้นในปีหน้าเงินบาทจะแข็งค่า และคืนนี้เวลา 20:30 น. ตัวเลข CPI ของสหรัฐจะประกาศ ซึ่งราคาทองอาจเหวี่ยงได้ #ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่ง
 14. RT @yoware: TrueMove H เปิดตารางประเมินราคา Easy Swap นำมือถือเก่าไป trade-in แลกส่วนลดซื้อ iPhone รุ่นใหม่ * ที่แลกได้มีทั้ง iPhone กับ i…

 15. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองยังอ่อนแอป้วนเปี้ยนแถว 1200 เหรียญพยายามตั้งฐานเพื่อฟื้นตัว หลังจากค่าเงินสหรัฐฯเริ่มแผ่วและมีแรงขายทำกำไรออกมา โดยรวมราคาทองยังมีลุ้นแต่ยังไงต้องกลับมายืน 1200 เหรียญให้ได้เท่านั้น ในกรณีถ้าราคายืน 1200 เหรียญไม่ได้สัก 1-2 วันต้องหยุดซื้อหรือลดพอร์ต เพราะทองจะเป็นขาขึ้นต่อจะต้องพยายามทะลุ 1210-1220 เหรียญให้ได้เท่านั้น ตอนนี้ก็ยังพอมีลุ้นได้ เพราะสถานการณ์ต่างๆในโลกยังดูวุ่นวาย ไม่ว่าสงครามภาษี ปัญหางบประมาณในอิตาลี ตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนแอ ทองคำก็ยังพอมีภาษีอยู่บ้างเพียงแต่การเก็งกำไรทำให้เกิดความผันผวนของราคารุนแรง คืนนี้จะมีประกาศดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้น จึงน่าจะเป็นบวกกับทอง กลยุทธ์การลงทุนยังแนะทางถือ เว้นแต่ราคาทองยืน 1200 เหรียญไม่ได้จริงๆจึงค่อยลดพอร์ตช่วงดีดตัว http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 14-11-2561.pdf
 16. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สสจ.หนองบัวลำภู สาระสำคัญเกี่ยวกับสสจ.หนองบัวลำภู แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ) ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (50 ข้อ) แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบตำแหน่งงานพัสดุ 120 ข้อ แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ 50 ข้อ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบ Microsoft Word แนวข้อสอบ Microsoft Excel แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ (91ข้อ) * จำนวนหน้า 320 หน้า รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น (1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท (2). แบบเล่มส่งทาง Kerry Express แถม CD เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท Add Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สสจ.หนองบัวลำภู
 17. รายละเอียดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สสจ.กระบี่ -สาระสำคัญเกี่ยวกับสสจ.กระบี่ -แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป -ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย -ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข -ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข -ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) -ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ -สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -การเขียนรายงานการประชุม -สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล -แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 100 ข้อ -แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 50 ข้อ -แนวข้อสอบ Microsoft Word -แนวข้อสอบ Microsoft Excel -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint -เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ * จำนวนหน้า 318 หน้า รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น (1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท (2). หนังสือ ส่ง Kerry Express (ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) Tag: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สสจ.กระบี่
 18. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - แนวข้อสอบ Aptitude Test - แนวข้อสอบ Personality Test - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ - ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตาม ประเมินผล - การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเฉลย
 19. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - แนวข้อสอบ Aptitude Test - แนวข้อสอบ Personality Test - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบการบริหาร - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - การเขียนและการประเมินโครงการ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเฉลย
 20. *แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รายละอียดสินค้า - วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ - วิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อ การว่าจ้าง การเช่า การให้เช่า งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจพัสดุ การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การทิ้งงาน - การบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึกการเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ - การร้องเรียน - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจความร่วมมือ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารภพัสดุาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนด ประเภทรายรับ — รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก่ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ กำหนดประเภทรายรับ — รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก่ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ******************************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 21. RT @kittinunn: ถ้าไป ICONSIAM แล้วคิดว่ายังหาของกินไม่ได้ แนะนำร้านอาหารใกล้ๆ 1. สมศักดิ์ ปูอบ ซอยเจริญรัถ 1 2. แกงมาซาล่าแกะ ร้าน Indian…

 22. RT @kittinunn: ถ้าไป ICONSIAM แล้วคิดว่ายังหาของกินไม่ได้ แนะนำร้านอาหารใกล้ๆ 1. สมศักดิ์ ปูอบ ซอยเจริญรัถ 1 2. แกงมาซาล่าแกะ ร้าน Indian…

 23. RT @kittinunn: ถ้าไป ICONSIAM แล้วคิดว่ายังหาของกินไม่ได้ แนะนำร้านอาหารใกล้ๆ 1. สมศักดิ์ ปูอบ ซอยเจริญรัถ 1 2. แกงมาซาล่าแกะ ร้าน Indian…

 24. RT @kittinunn: ถ้าไป ICONSIAM แล้วคิดว่ายังหาของกินไม่ได้ แนะนำร้านอาหารใกล้ๆ 1. สมศักดิ์ ปูอบ ซอยเจริญรัถ 1 2. แกงมาซาล่าแกะ ร้าน Indian…

 25. *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม รายละเอียดเนื้อหา - วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้ทั่วไปวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 - สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม - ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม - ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ - การเขียนหนังสือราชการ - การจัดเก็บเอกสาร – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ______________________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 605 บาท ******************************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 1. ดูกิจกรรมเพิ่มอีก
 • ผู้ใช้งานที่ออนไลน์   0 สมาชิก, 0 ไม่ประสงค์ออกนาม, 54 ผู้มาเยือน (ดูรายการฉบับเต็ม)

  ไม่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วออนไลน์อยู่ในขณะนี้

×