Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

นริศรา นาเมืองรักษ์

Patriarch
 • Content Count

  186
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 medium

About นริศรา นาเมืองรักษ์

 • Rank
  ขาใหญ่

Profile Information

 • เพศ
  หญิง
 • ที่อยู่
  ร้อยเอ็ด

Recent Profile Visitors

252 profile views
 1. แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 - แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 - แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข**  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - แนวข้อสอบ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - แนวข้อสอบ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว - ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
 2. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. – วิชาคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 – สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562 – แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552และ 2562 – แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข**  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 – ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน * -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ** - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ - การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท *********************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @dtp6255c @ciu0303v e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com (มี@ด้วยนะคะ)
 4. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน * -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ** - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ - การควบคุมและป้องกันโรค - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตาม หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท *********************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @dtp6255c @ciu0303v e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com (มี@ด้วยนะคะ)
 5. แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน* -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน** - ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด - ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS) - ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่าย ทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ********************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w @ciu030v @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 6. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี -มาตรฐานงานสอบทาน -มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น -มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง -การบัญชี -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน -สรุปประมวลรัษฎากร -แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร -พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 -แนวข้อสอบ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 -พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 -แนวข้อสอบ พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ -การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ ID line : @081qztka @lkw8033w(มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 7. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 -แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 -การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน -ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ -การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 605 บาท ******************************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ ID line : @081qztka @lkw8033w(มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 8. แนวข้อสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวข้อสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละอียดสินค้า -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ -พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ -การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 605 บาท ******************************************** ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293–0–55093–7 สาขาตลาดหายโศรก ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329–2–53424–7 สาขาเทวาภิบาล ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w(มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com
 9. แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *ภาค ข. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่า เพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ___________________________
 10. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน * -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข.เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ** พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 - ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล - ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย - ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสีย - ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง - ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน
 11. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *ภาค ข. - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2542 - กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวม ทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ
 12. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *ภาค ข. - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช การ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธี พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 13. แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) รายละอียดสินค้า **ภาค ก. -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่า เพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ______________________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ***************************************** ธ.กรุงไทย สาขาสาขาสาขาตลาดหายโศรก ออมทรัพย์ นริศรา ขามช่วง 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย สาขาเทวาภิบาล ออมทรัพย์ นริศรา ขามช่วง 329-2-53424-7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka @lkw8033w (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 14. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก ** - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 - แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 - แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ** - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท *********************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka(มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 15. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน* -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ** - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ - การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ___________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท *********************************** นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @081qztka(มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
×