Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

แนะนำ

Patriarch
 • Content Count

  472
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 medium

About แนะนำ

 • Rank
  ขาใหญ่

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  กรุงเทพมหานคร

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน — 10 กรกฎาคม 2562 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) อัตราเงินเดือน 15,000–16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 78 อัตรา ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน — 10 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน - ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน - ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมขน - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้โขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้ายงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เที่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน - ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและโครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน - แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง Kerry  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095–879–5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
×