ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

Moonny

ขาใหญ่
 • จำนวนเนื้อหา

  112
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ Moonny

 • คะแนนนิยม
  ขาใหญ่

Profile Information

 • เพศ
  ไม่บอก
 1. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร - ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร - แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบด้านเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร - บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม - วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) - นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบภาค ข - ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๘ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุของกรุงเทพมหานคร - มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวาชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน - ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร - ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษ เมื่อชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ---------------------------------------------------- แนวข้อสอบมีจำหน่าย 2 รูปแบบดังนี้ 1)ไฟล์ PDF สามารถ Print ออกมาอ่านได้ - ราคา 395 บาท - ฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ส่งทาง E-Mail (ได้รับหลังการโอนเงิน) 2) หนังสือ - ราคา 680 บาท ส่ง EMS ฟรี - แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------- สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ โทร : 098-619-0367 (ปุ๋ย) Line : deaunsingha --------------------------------- ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ #แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย# นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ß-------------------------------à
 2. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร - ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร - แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบด้านเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร - บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม - วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) - นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบภาค ข - ความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) - การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน (Flow Chart) - การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม - การบริหารจัดการและการควบคุมการนำระบบ Social Network มาใช้ในการทำงาน - การบริหารจัดการภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล - ยุทธศาสตร์ขาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ - ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill) - คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) - การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษ เมื่อชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ---------------------------------------------------- แนวข้อสอบมีจำหน่าย 2 รูปแบบดังนี้ 1)ไฟล์ PDF สามารถ Print ออกมาอ่านได้ - ราคา 395 บาท - ฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ส่งทาง E-Mail (ได้รับหลังการโอนเงิน) 2) หนังสือ - ราคา 680 บาท ส่ง EMS ฟรี - แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------- สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ โทร : 098-619-0367 (ปุ๋ย) Line : deaunsingha --------------------------------- ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ #แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย# นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ß-------------------------------à
 3. แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร - ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร - แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบด้านเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร - บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม - วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) - นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบภาค ข - ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการกีฬา ศูนย์กีฬา ศูนย์แกกีฬา เยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) - การจัดฝึกอบรมด้านกีฬา วิธีการจัดการเรียนการสอน การซ้อม และการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬา การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษ เมื่อชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ---------------------------------------------------- แนวข้อสอบมีจำหน่าย 2 รูปแบบดังนี้ 1)ไฟล์ PDF สามารถ Print ออกมาอ่านได้ - ราคา 395 บาท - ฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ส่งทาง E-Mail (ได้รับหลังการโอนเงิน) 2) หนังสือ - ราคา 680 บาท ส่ง EMS ฟรี - แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------- สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ โทร : 098-619-0367 (ปุ๋ย) Line : deaunsingha --------------------------------- ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ #แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย# นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ß-------------------------------à
 4. แนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร - ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร - แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบด้านเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร - บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม - วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) - นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบภาค ข - การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน - การรักษาสภาวะแวดล้อม - การส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอยและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษา ความสะอาดและสวนสาธารณะ - โครงการ/แผนงาน/นโยบาย ด้านการรักษาความสะอาด - การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การรักษาความสะอาดที่สาธารณะและสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่าง ๆ - การนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้โขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ - กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ - กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการ พ.ศ.2543 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษ เมื่อชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ---------------------------------------------------- แนวข้อสอบมีจำหน่าย 2 รูปแบบดังนี้ 1)ไฟล์ PDF สามารถ Print ออกมาอ่านได้ - ราคา 395 บาท - ฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ส่งทาง E-Mail (ได้รับหลังการโอนเงิน) 2) หนังสือ - ราคา 680 บาท ส่ง EMS ฟรี - แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------- สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ โทร : 098-619-0367 (ปุ๋ย) Line : deaunsingha --------------------------------- ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ #แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย# นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ ß-------------------------------à
 5. แนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย
×