ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ค้นหาในชุมชน

แสดงผลลัพธ์สำหรับแท็ก 'แนวข้อสอบ'

 • ค้นหาโดยแท็ก

  พิมพ์แท็กแยกด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ
 • ค้นหาโดยผู้เขียน

ประเภทเนื้อหา


ฟอรั่ม

 • มุมมือใหม่ หัดใช้เวปบอร์ด
  • แนะนำการใช้งานเวปบอร์ด
 • สภากาแฟ
  • สภากาแฟ
  • บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
  • วิเคราะห์หุ้น-การเงิน-การลงทุน
  • เตือนภัยสังคม
  • เปิดประเด็น
 • เนื้อหาสาระเกี่ยวกับทองคำ การลงทุน
  • บทความเกี่ยวกับทองคำ
  • บทเรียนเกี่ยวกับทองคำ
  • ข่าวราคาทองคำ การลงทุน
  • การใช้งาน Software
 • นอกเรื่องนอกราว
  • เก็บมาฝาก
  • IT เทคโนโลยี
  • มุมสุขภาพ
  • ชวนกันทำบุญ
  • โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

หมวด

 • Articles
  • Forum Integration
  • Frontpage
 • Pages
 • Miscellaneous
  • Databases
  • Templates
  • Media
 • รวมบทความ

ปฏิทิน

 • ปฎิทินชุมชน

บล็อก

ไม่มีผลลัพธ์จะแสดง

ไม่มีผลลัพธ์จะแสดง

หมวด

 • แฟ้มสาระ
  • MT4 Stuffs
  • Seminar ThaiGOLD 4
 • แฟ้มทั่วไป
  • เพลงน่าฟัง
  • อื่นๆอีกมากมาย

พบผลลัพธ์จำนวน 41 รายการ

 1. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – งานสำรวจที่เกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ – งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้วงรอบ – งานระดับที่เกี่ยวกับการหาค่าระดับภูมิประเทศ เช่น การหาความสูงต่ำของพื้นที่ การเขียนค่าเส้นชั้นความสูง การหาค่าดินตัดดินถม – งานคำนวณและเขียนแผนที่ เช่น การคำนวณระยะ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดฉาก สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานแผนที่ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เช่น ประโยชน์ของภาพถ่าย หลักการแปลภาพถ่าย – ความรู้เกี่ยวกับระวางแผนที่ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม (GNSS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ เช่น โปรแกรม Autocad – ความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือสำรวจ – พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 2. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – การจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ – ทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ – ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 – ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 – แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 – จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ กฎหระทรวงออกตามความใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 3. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ – การจัดทำรายงานทางการเงิน – การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร – การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี – การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน – แนวข้อสอบ หลักการบัญชี ข้อเขียน – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 4. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ การประชามติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร – กฎหมายปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง – กฎหมายทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป – กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดำเนินงานเกี่ยวกับมวลชน – การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน – ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่ – พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 5. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนเพื่อระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้สบภัย – พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 – พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 – กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 – แนวข้อสอบ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 – กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 – แนวข้อสอบ กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 – ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 – แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 – ประกาศกระทรงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 – แนวข้อสอบประกาศกระทรงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 – พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 – แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 – ทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 6. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – ประมวลกฎหมายอาญา – ประมวลกฎหมายพิวิธีจารณาความอาญา – แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายพิวิธีจารณาความอาญา – พระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – แนวข้อสอบพระราชบัญยัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 – พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 7. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กทม)2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร – บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม – วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร – แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) – นโยบายผุ้บริหารกรุงเทพมหานคร – การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ – การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ขององค์กร – การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร – การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ – การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร – การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ – การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม – การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน – ระเบียบวิธีวิจัย – สถิติเบื้องต้น – การวิเคราะโครงการ – การบริหารจัดการงบประมาณ – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 – ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) – แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง – กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร – แนวข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร – ภาพลักษณ์องค์กร – หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ – มนุษยสัมพันธ์ การประสาน การมีส่วนร่วม – การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ – การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล – การถ่ายทอดความรู้ และการให้คำปรึกษา – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 8. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณื ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร – สังคมของผู้สูงอายุ – เครือข่ายสังคมออนไลน์ – การตั้งครรภ์ไม่พร้อม – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ – เบี้ยผู้สูงอายุ – เบี้ยความพิการ – สิทธิผู้ป่วย – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ – ความรู้ ทักษะ และการใข้เครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายการช่วยเหลือสังคม และการทำงานในเชิงสหวิชาชีพ – พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 – พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 – พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 9. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1 4 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 5 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ) 6 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy 7 การจัดทำผังเมือง ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง 8 ความรู้เรื่องการประสานงาน 9 การจัดทำโครงการ 10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 11 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2 13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P010 - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 10. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 8 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 9 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 11 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 12 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 13 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3- P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 11. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ข้อสอบกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 6 ข้อบัญญัติ กทม เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 7 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 2555 8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 9 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 10 ระเบียบกรุงเทพมหานครค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 11 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 12 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 ความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม 14 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1 MP3- P015 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 12. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร 3 การบรรจุและการพัฒนาบุคลากร 4 การบริหารผลการปฏิบัติ 5 การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน 6 การพัฒนาองค์การ Organization Development 7 การวางแผนกำลังคน 8 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 9 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 10 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 11 หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 12 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 13 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 14 แนวข้อสอบวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 15 แนวข้อสอบ เทคนิคการฝึกอบรม ชุดที่ 1 16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1 17 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2 MP3- P011 - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1 - 2 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 13. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 12 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป 13 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป MP3-P003 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 14. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 12 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 13 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข 14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม MP3-P003 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 15. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 12 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 13 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ MP3- P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 16. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) 2561 – วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ – แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ – วิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – การภาษีอากร การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ – การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี – การพาณิชย์ – เศรษฐศาสตร์ – สถิติ – พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 – แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 – ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ. 2546 – รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของกรุงเทพมหานคร – เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 / 085-5655395 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 17. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (กทม)มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (กทม)ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (กทม) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1 4 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 5 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ) 6 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy 7 การสื่อสารและการประสานงาน 8 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 9 การจัดทำโครงการ 10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ) 11 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 12 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2 14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P010 - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 18. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม). เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร- 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 10 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 11 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 12 กฎหมายปกครอง 13 กฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการ 14 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง MP3- P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 MP3-P039 - หลักการประชาสัมพันธ์ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 19. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กทม. มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักประชาสัมพันธ์ กทม. ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักประชาสัมพันธ์ กทม. เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กทม. 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 4 หลักการประชาสัมพันธ์ 5 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 6 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 7 การจัดทำหนังสือสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ 9 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 10 แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1 11 แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P039 - หลักการประชาสัมพันธ์ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 20. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬา กทม มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาการกีฬา กทม ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาการกีฬา กทม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬา กทม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 9 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 โภชนาการการกีฬา-ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 11 แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา 12 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 13 ถาม-ตอบ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3- P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬา กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 21. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1 4 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 5 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ) 6 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy 7 การจัดทำผังเมือง ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง 8 ความรู้เรื่องการประสานงาน 9 การจัดทำโครงการ 10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 11 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2 13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P010 - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 22. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 8 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 9 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 11 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 12 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 13 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3- P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ กทม ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 23. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ข้อสอบกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 6 ข้อบัญญัติ กทม เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 7 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 2555 8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 9 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 10 ระเบียบกรุงเทพมหานครค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 11 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 12 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 ความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม 14 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1 MP3- P015 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 24. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร 3 การบรรจุและการพัฒนาบุคลากร 4 การบริหารผลการปฏิบัติ 5 การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน 6 การพัฒนาองค์การ Organization Development 7 การวางแผนกำลังคน 8 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 9 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 10 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 11 หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 12 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 13 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 14 แนวข้อสอบวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 15 แนวข้อสอบ เทคนิคการฝึกอบรม ชุดที่ 1 16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1 17 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2 MP3- P011 - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1 - 2 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 25. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 12 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป 13 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป MP3-P003 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
×