ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
noi  kham

><สินค้าใหม่><แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โพสต์แนะนำ

#แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์##
🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇
🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561
 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ
🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 
🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆
**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องมีเรา!!!
* รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 
01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที)
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป)
0973065060 คุณ นริศรา
LINE ID : @uso0640f

à¹à¸à¸§à¸à¹à¸­à¸ªà¸­à¸à¸à¸±à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸§à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸¡à¸à¸£à¸§à¸à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸ªà¸«à¸à¸£à¸à¹

รายละอียดสินค้า 

– ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำรายงานทาง
การเงินตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
และ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
– พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
– แนวข้อสอบ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 
– แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
– แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
– สรุปประมวลรัษฎากร 
– แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร 
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ 
ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พ.ศ.2547 ข้อ 11 ข้อ 12 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 จึงรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1.1 คุณสมบัติทั่วไป
         1) มีสัญชาติไทย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสอบคัดเลือก
         3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

         (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
         (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
         (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
         (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
         5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

      1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 

   2. การรับสมัคร
      2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ www.munsaving.com

รีวิวลูกค้า_๑๘๑๒๑๒_0088.jpg

รีวิวลูกค้า_๑๘๑๒๑๒_0086.jpg

แชร์โพสต์นี้


ลิงก์ไปโพสต์
แชร์ไปเว็บไซต์อื่น

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในชุมชนของเรา มันง่ายมาก!

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งาน

มีบัญชีผู้ใช้แล้ว? ลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

ลงชื่อเข้าใช้เลย

  • เข้ามาดูเมื่อเร็วๆนี้   0 สมาชิก

    ไม่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกำลังดูหน้านี้

×