Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
nrisara.

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข)

Recommended Posts

นวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข)

 
1*vcxJ_oNSsdxoK6OWhgaI-A.png

รายละอียดสินค้า
**ภาค ก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
-วิชาคณิตศาสตร์ 
-แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ 
-วิชาภาษาไทย 
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
-ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ 
-แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
-สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
-แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
-สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
-สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 
-แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 
-แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 
-แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562 
-แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
-แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
-สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ภาค ข. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน **

 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
  ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและ
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  - หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ 
  - การควบคุมและป้องกันโรค 
  - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว
  งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน
  งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม 
  งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา 
  - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตาม
  หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
  ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
  ___________________________________
 
1*ylOoLau3WpT0ngl4uDg8Zw.png

ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน 
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
http://sheetbook31.lnwshop.com
โทร :0973065060 
ID line :@081qztka(มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ

 
0*Koqd5o4YIo2Ixe7U.jpg
 
1*SBJY-SCWyXMdo5xvHffJvA.jpeg
 
1*g_F8OafEZeAXxQjSk0FTgg.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×