Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ อปท62 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Recommended Posts

book.jpg

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
ภาค ก 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาค ข 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี 
- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

แบบเล่ม
1. หนังสือภาค ก อย่างเดียว 299
2. DVD ติวสอบ ภาค ก อย่างเดียว 259
3. หนังสือ ภาค ก + DVD ติว สอบ ภาค ก 559
4. หนังสือ ภาค ข 399
5. หนังสือภาค ข + DVD ติว สอบ ภาค ก 559

ชุดสุดคุ้ม
6. หนังสือภาค ก + ข แถมฟรี DVD ติวสอบ ภาค ก 699 
7. หนังสือครูผู้ช่วย อปท ภาค ก ครู + ภาค ข (วิชาเอก) แถมฟรี DVD ติวสอบ ภาค ก 699
8. หนังสือครูผู้ช่วย อปท ภาค ก ครู + ภาค ก อปท + ภาค ข (วิชาเอก) แถมฟรี DVD ติวสอบ ภาค ก 899

แบบไฟล์ (ได้รับหลังโอน 30 นาที)
9. ไฟล์ PDF ภาค ก 199
10. ไฟล์ PDF ภาค ข 199
11. ไฟล์ PDF ภาค ก + ข 399

Add Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×