Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

แนวข้อสอบออนไลน์

Junior
 • Content Count

  17
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 medium

About แนวข้อสอบออนไลน์

 • Rank
  น้องใหม่

Profile Information

 • เพศ
  ไม่บอก
 • ที่อยู่
  กรุงเทพมหานคร
 1. แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.นโยบายรัฐบาล 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2553 3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6.ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 8.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 9.พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 10.พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 11.การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ 12.การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 13.ความรู้ทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 2. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติ 1.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4.ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน 6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 7.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 8.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 3. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติ 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 4. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ 1.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 3.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 5. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1.ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล 2.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 4.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 5.ความรู้เกี่ยวกับพระาชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 6.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 8.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัตน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 6. แนวข้อสอบ นักตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน 4. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 7. แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ -ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง -ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการประมงทะเลสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟู -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง -ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง -ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการประมงในปัจจุบัน -สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2.ถาม - ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3.แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 4.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 5.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 6.แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 7.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 8.แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 9.แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 10.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 11.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 12.ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 13.ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 14.ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) 15.สรุปบัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น 16.แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 17.แนวข้อสอบหลักกำรและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 18.แนวข้อสอบเกี่ยวกับงบประมาณ 19.ข้อสอบ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 20.แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำนักงาน 21.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 9. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) - หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - การคิดวิเคราะห์และเหตุผล - ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔) - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตาม ประเมินผล - การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 10. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2.ถาม - ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3.แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 4.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 5.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 6.แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 7.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 8.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 9.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ 11.แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ 12.แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 13.การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ 14.ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 15.แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( Microsoft office ) 16.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 17.จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 18.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 11. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม - ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ? ไฟล์ 380 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ? หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 12. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - ความรู้ด้านงานเลขานุการ - ความรู้เรื่อง การจัดร่างหนังสือเอกสารโต้ตอบ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน -เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ อธิบายเพิ่มความเข้าใจ -พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ -พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ email: dr.sheet27@gmail.com แจ้งการโอนเงิน Line id: @kbq9550m
 13. แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ -ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง -ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการประมงทะเลสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟู -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง -ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง -ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการประมงในปัจจุบัน -สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
 14. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดประกอบด้วย - อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน - อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย - รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง - อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ - เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการสั่งชื้อ (มี 2 แบบ) ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบที่ 1 ราคา 380 บาท รอรับภายใน 5-30 นาที 2. แบบที่ 2 ราคา 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m)
×
×
 • Create New...