Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

Recommended Posts

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี2563
• ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
• ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
• ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
• ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานการประชุม
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม และการเขียนรายงานการประชุม
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบงาน
• ความรู้เกี่ยวกับการเลขานุการ
• ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติ
• ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
• ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
• ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
• การเขียนโครงการ
• นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ
• หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 
• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
• แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝีกอบรม ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
• ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 
• ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของ
  กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
• พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
• เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ
///นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา

ติดต่อสอบถาม

โทร 081–3717305
LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย)
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 
3q.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...