Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
kathy

ขออนุญาตบอกบุญในห้องนี้แทนนะคะ

Recommended Posts

ร่วมซื้อที่ดิน ตร.วา ๓๐๐ บ. กับ สน.สงฆ์เทียบศิลาราม เพื่อขึ้นทะเบียนวัด มีเวลา ๒ เดือน

 

ประวัติโดยสังเขป วัดเทียบศิลาราม (สำนักพักสงฆ์เทียบศิลาราม)

 

ตั้งอยู่เลขที่... หมู่ ที่ ๑๘ ถ.ขุนหาญ - สำโรงเกียรติ บ้านหลักหินใหม่ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เป็นวัดที่พึ่งสร้างขึ้นใหม่ด้วยอาศัยกำลังศรัทธาอันเปี่ยมล้นของชาวบ้านหมู่บ้านหลักหินใหม่

ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยการนำพาของพระอาจารย์สุพิน อัตตสันโต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีที่ดินสร้างที่พักสงฆ์ จำนวน ๑๕ ไร่

อาณาเขตทิศเหนือยาว๑๓๖ เมตร ทิศ ใต้ยาว ๑๓๘ เมตร ทิศตะวันออกยาว ๑๔๗ เมตร ทิศ ตะวันตกยาว๑๔๐ เมตร

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านหลักหินใหม่ หมู่ที่ ๑๘ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือกันว่าด้วย

เรื่องการจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นภายในบริเวณหมู่บ้าน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า

มีความประสงค์อยากจะก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นภายในบริเวณหมู่บ้าน เพราะมีราษฎรผู้มีศรัทธา คือ

คุณพ่อเทียบ-คุณแม่ สำราญ บุญเฟรือง จะถวายที่ดินให้จำนวน ๒ ไร่ ๑๖ ตารางวา

และที่ดินอีกส่วน หนึ่งที่เหลือ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองตาตราว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ สาธุชนชาวบ้านหมู่บ้านหลักหินใหม่ได้ร่วมกันนิมนต์

พระอาจารย์สุพิน อัตตสันโต (ขณะนั้นอายุ ๓๔ พรรษา ๖ , นักธรรมชั้น โท , มัธยมศึกษาปีที่ ๖)

ให้กลับมาเป็นประธานสงฆ์และประธานดำเนินการก่อสร้าง สำนักสงฆ์เทียบศิลาราม

 

เนื่องจากสาธุชนชาวบ้านหมู่บ้านหลักหินใหม่ มีความประสงค์จะให้ท่านมาดูแลและเป็นผู้นำพาชาวบ้านปฏิบัติธรรม

ซึ่งในขณะนั้นท่านได้ พำนักอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ศาสนสถานและเสนาสนะทั่วไปภายในสำนักสงฆ์เทียบศิลาราม ประกอบด้วย กุฏิถาวร จำนวน ๕ หลัง และศาลาอเนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง

 

นอกจากนี้แล้ว นายธนัท ทองอุทัยศรี และนายธีระ จรัสวุฒิยากร และคณะได้ ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสิขีทศพล ที่ ๑) หน้าตัก ๔ ศอก ถวายไว้ ณ สำนักสงฆ์เทียบศิลาราม โดยจะประดิษฐานเป็นพระประธาน ไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม (วิหารทาน) ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่

 

 

ปัจจุบัน นี้ ทางสำนักสงฆ์เทียบศิลาราม กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม (วิหารทาน) เพื่อใช้แทนศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิม ซึ่งมีพื้นที่ความจุไม่ เพียงพอรองรับสาธุชน เวลามีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อการปฏิบัติธรรมและเจริญ วิปัสสนากรรมฐานให้แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และสาธุชนผู้ที่สนใจ วิหารทาน หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างนี้ มีขนาดความยาว ๓๖ เมตร ขนาดความกว้าง ๑๘ เมตร งบประมาณในการก่อสร้างประมาณสองล้านกว่าบาท

 

 

พระอาจารย์สุพิน อัตตสันโตเป็นประธานสงฆ์รูปแรก ณ สำนักสงฆ์เทียบศิลา ราม ต.บักดอง

อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมาจน ถึงปัจจุบัน

ซึ่งในขณะนี้ท่านกำลังดำเนินเรื่องเพื่อขอยกระดับสำนักสงฆ์เทียบศิลาราม ให้เป็นวัดที่มั่นคงยั่งยืนถาวรสืบต่อไป

 

 

ฉะนั้นตอนนี้วัดเทียบศิลาราม ( สำนักสงฆ์เทียบศิลาราม ) มีที่ดินที่ถูกต้องใช้ประโยชน์ในการเสนอจัดตั้งวัดให้ถูกต้องแค่ ๒ ไร่ ๑๖ ตารางวา จึงไม่เพียงพอต่อการเสนอแน่นอน จึงต้องทำการจัดซื้อเพิ่มเพื่อให้ครบ ๖ ไร่ขึ้นไป จึงจัดตั้งวัดได้ถูกต้อง

 

วันนี้โยมเลือน บุญเฟรือง พร้อมภรรยา และบุตรชายบุตรสาว ได้มาเสนอเพื่อขายที่ดินให้จำนวน ๔ ไร่ ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รวม เป็น ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยโยมให้เวลา ๒ เดือน เพราะโยมก็ร้อนเงินเหมือนกัน

 

ถ้า ครั้งนี้ทางวัดไม่ได้ซื้อก็คงจะไม่มีอีกแล้ว ที่ก็คงไม่ขาย ถ้าขายก็แพงเพราะแถวนี้ทั้งไทยทั้งฝรั่งต่างชาติและนายทุนมากว้านซื้อเรียบ หมดเลยแบ่งให้โยมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อที่ดินสร้างวัดได้ดั่งนี้

 

 

เป็นไร่ ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งไร่มี ๔๐๐ ตารางวา ตารางวาละ ๓๐๐ บาท)

 

 

วันนี้อาตมาภาพพร้อมคณะกรรมการวัด ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยบ้านหลักหินใหม่ได้ทำการเปิดบัญชีใหม่

 

ขอเชิญคุณโยมทุกท่านช่วยด่วนที่สุดได้กุศลผลบุญแรงร่วมจัดซื้อได้ที่

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนหาญ

ชื่อบัญชี วัดเทียบศิลาราม

หมายเลขบัญชี ๓๒๖-๐-๑๔๑๘๖-๓

 

ติดต่อสอบถามได้ที่พระสุพิน อัตตสันโต โทรฯ 085.657.8676

 

pharasupinattasanto@gmail.com

 

www.wattiabsilaram.net

 

http://board.palungjit.com/f105/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%90-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B9%92-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-248970.html

post-1616-055588100 1280129151.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...