Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ -ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ – ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่ – งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้วงรอบ – งานระดับที่เกี่ยวกับการหาค่าระดับภูมิประเทศ เช่น การหาความสูงต่ำของพื้นที่ การเขียนค่าเส้นชั้นความสูง การหาค่าดินตัดดินถม – งานคำนวณและเขียนแผนที่ เช่น การคำนวณระยะ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดฉาก สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานแผนที่ – ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม (GNSS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ใน งานเขียนแผนที่ เช่น โปรแกรม Autocad – ความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือสำรวจ - แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ – พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 - ประมวลกฏหมายที่ดิน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. E-book 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 650 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 670 บาท ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namungrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 3. แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนเพื่อระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ - การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 - แนวข้อสอบ กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. E-book 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 605บาท ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 4. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 5. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ขั้นตอนการพัฒนา Website เบื้องต้น 8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9. ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ 10. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 11. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 14. การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน 15. ฐานข้อมูล database 16. ความหมายและความสำคัญของ Social Media 17. ความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 18. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 19. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 20. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 21. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 22. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 23. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมท่งอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2555 26. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 27. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 28. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 29. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 30. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม FACEBOOK : แนวข้อสอบเข้าราชการ โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การเขียนโครงการ 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 7. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี 8. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน 9. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 11. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 13. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 18. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 19. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 20. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 21. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 22. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 23. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม FACEBOOK : แนวข้อสอบเข้าราชการ โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 6. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 5. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ขั้นตอนการพัฒนา Website เบื้องต้น 8. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 11. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 14. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 16. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 18. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมท่งอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2555 21. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 22. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 23. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 24. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 7. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมชลประทาน 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 5. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 6. การเขียนโครงการ 7. แผนการปฏิรูปประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ 9. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 10. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 11. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 13. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 15. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 19. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 20. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 21. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 22. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 25. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชกาลา พ.ศ.2555 26. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 27. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 28. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 29. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 30. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 8. แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน 3. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 4. การวิเคราะห์ประเด็นการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5. การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ 6. ตัวอย่างการเขียนโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7. การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 8. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 9. การผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่าน News Media 10. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 11. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน 12. แนวข้อสอบเทคโนโลยีกับการสื่อสารมวลชล 13. หลักการให้บริการที่ดี 14. แนวข้อสอบ การบริการที่ดี 15. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 16. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 17. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 18. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN) ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
 9. แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน 3. หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 4. การวิเคราะห์ประเด็นการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5. การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ 6. ตัวอย่างการเขียนโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7. การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 8. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 9. การผลิตสื่อและเผยแพร่ผ่าน News Media 10. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 11. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน 12. แนวข้อสอบเทคโนโลยีกับการสื่อสารมวลชล 13. หลักการให้บริการที่ดี 14. แนวข้อสอบ การบริการที่ดี 15. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 16. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 17. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 18. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 355 อัตรา รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN) ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
 10. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมชลประทาน • ความรู้เกี่ยวกับ กรมชลประทาน • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • การบันทึกรายการทางบัญชี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล • ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยด์ • สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086-2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 11. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมชลประทาน • ความรู้เกี่ยวกับ กรมชลประทาน • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • การบันทึกรายการทางบัญชี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน • การวิเคราะห์ระบบบัญชี และการพัสดุ • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล • ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยด์ • สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086-2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 12. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกรุงเทพมหานคว่าตัวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญ สาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 – แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 685 THB | เก็บเงินปลายทาง 705 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 13. แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจรังวัด – ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ – พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม – กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 – ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง – ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และ โครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ – ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. E-book 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 650 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 670 บาท ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 14. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติจัตระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบ พรบ.จัตระเบียบการจอดรถในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ข้อบัญญัติกรุงทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเชลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมในสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 - แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเชลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมในสถานการค้าปลีก พ.ศ. 255 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 685 THB | เก็บเงินปลายทาง 705 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 15. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช - การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย. - การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ - เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ - เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้ - แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 685 THB | เก็บเงินปลายทาง 705 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 16. USD/JPY: แม้ว่าเงินดอลลาร์จะมีแผนการสำคัญ แต่ก็เร็วเกินไปที่จะตัดเงินเยนออก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนนิสเซย์เชื่อว่าดอลลาร์ควรสนับสนุนความต้องการของนักลงทุนญี่ปุ่นในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ "เราเห็นการสนับสนุน USD/JPY เมื่อทั้งคู่ลดลงต่ำกว่า 108 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว" Toshiya Matsunami นักวิเคราะห์ของ Nissay กล่าว "คลังสหรัฐจะยังคงอยู่ในความสนใจของกองทุนญี่ปุ่นขณะที่พวกเขาค้นหาแหล่งกำไรในต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่บ้านกองทุนอาจหลีกเลี่ยงการซื้อหนี้ในตลาดเกิดใหม่เนื่องจากช่องโหว่ของความเสี่ยงทางการเมืองดอลลาร์คาดว่า เติบโตโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งในปี 2563 "เขากล่าวเสริม ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี USD/JPY อาจเพิ่มขึ้นเป็น 112 อย่างไรก็ตามไม่ได้ยกเว้นว่าในกรณีที่ทั้งคู่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงระดับ 115 ได้ "ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลักสองประการที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมาข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนและ Brexit ได้ลดลงทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก ดูเหมือนว่าช่วงการซื้อขายของ JPY จะค่อยๆขยับขึ้นไปเป็น 110-115 จาก 105-110" Kengo Suzuki นักยุทธศาสตร์สกุลเงินหลักของ Mizuho Securities กล่าว ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญของ Sumitomo Mitsui Trust Bank ยังสงสัยว่าจะมีโอกาสเติบโตอีก USD/JPY ตามที่พวกเขาทั้งคู่กลายเป็นความเสี่ยงต่อการขายหลังจากการลงนามในระยะแรกของข้อตกลงการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน "ข้อตกลงการค้ามีราคาในขณะเดียวกันความไม่แน่นอนยังคงอยู่เกี่ยวกับระยะเวลาของการเริ่มต้นของการเจรจาระยะที่สองรวมถึงการดำเนินการตามบทบัญญัติของขั้นตอนแรกหากการเจรจาการค้าระหว่างวอชิงตันและแผงปักกิ่ง USD/JPY อาจตกลงไปที่ 106-107 "นักวิเคราะห์กล่าว
 17. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ - การจัดทำรายงานทางการเงิน - การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน - การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี - แนวข้อสอบหลักการบัญชี ข้อเขียน - แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2533 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 - แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 650 THB | เก็บเงินปลายทาง 670 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Flash Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 18. คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงิน ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื้อหา 1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) 2. แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ 3. ความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานการเงิน 3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี - บัญชีการเงิน - บัญชีบริหาร แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 3.2 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น - ตลาดการเงิน - ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร - การบริหารการเงิน - ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น - ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร แนวข้อสอบเกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 3.3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. 3.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 3.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน 3.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 3.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) แนวข้อสอบหลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) 3.9 จริยธรรม / จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง 3.10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สอบถาม เพิ่มเติม Line : @867zobjx Mail : rry.1990190@gmail.com
 19. แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ - สิทธิและเสรีภาพของประชาขนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ – พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 – พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - สรุปสาระสำคัญ สาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 - แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วย การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จาก การเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำ จับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - วินัยข้าราชการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. E-book 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 650 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 670 บาท สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ www.ขายข้อสอบ.com http://mysheetstore.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 20. ขออนุญาตครับ Gold spot Intraday: turning up. Pivot:1550.00 Our preference:long positions above 1550.00 with targets at 1560.00 & 1563.00 in extension. Alternative scenario:below 1550.00 look for further downside with 1547.00 & 1544.00 as targets. Comment:the RSI is bullish and calls for further upside.
 21. บริษัทรับออกแบบบ้าน เฮ้าส์โฮลเดอร์ มากไปด้วยประสบการณ์ด้านงานออกแบบบ้าน ที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปี เพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้ถึงคุณภาพ และมาตรฐานของการทำงานของเรา ทางบริษัทให้ความสำคัญในการจัดหาทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกระบบของส่วนต่าง ๆ ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกส่วน ทุกทิศทาง ทุกตารางนิ้ว เพราะเราตระหนักดีว่าหัวใจของการออกแบบบ้านนั้นเราควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยยึด 4 ส ของบริษัทรับออกแบบบ้าน ใส่ใจ ทุกรายละเอียดของงานออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ สวยงาม มีระเบียบโดยเลือกใช้วัสดุจากบริษัทที่มีมาตรฐาน สัดส่วน มีพื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างลงตัว สร้างงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ไม่เพียงแค่เราจะยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพียงอย่างเดียว และการทำงานของเรามิใช่บริษัทที่มุ่งหวังเพียงกำไรในธุรกิจเท่านั้น หากแต่ต้องมีสำนึกและจรรยาบรรณในการสร้าง รับออกแบบบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า หากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้าน พร้อมออกแบบบ้าน เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะ ที่ http://www.householder.co.th/about-us/
 22. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ลงเมื่อ 17ม.ค.2020 คำแนะนำซื้อขายในระยะสั้น 1,545 - 1,562 กรอบ SELL1,561 - 1,570 จุดเข้า 1,535 - 1,548 เป้าหมาย 1,575 Stop-Loss หลังการลงนามเฟส1ตลาดหุ้นสหรัฐฯทะยานทำAll time high หลังผลประกอบการของบริษัทหุ้นออกมาดี กระแสเงินสดไหลมาลงทุนตลาดหุ้น ทำให้ตลาดทองดูซบเซา ภาพรวมทองยังข้ามต้าน $1562 ไม่ได้และจ่อๆจะหลุด $1550 ดังนั้นวันนี้ยังต้องลุ้นต่อจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ประกาศหลายตัวมีทั้งบวกและลบกับทอง จับตาแนวรับ$1545 และแนวต้าน $ 1562 แล้วเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตาม กลยุทธ์ : ขึ้นขายลงซื้อไปก่อน http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 23. แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086-2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 24. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม 4. การเขียนโครงการ 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชกาลา 2555 12. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 16. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 17. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 18. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 19. เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้รอบตัว 20. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดสินค้า คลิ๊ก ติดต่อสอบถาม โทร 086-2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 19 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...