Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (๑) วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ชาติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนต้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ (๒) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) - แปลสรุปความจากข้อเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย . การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ หรือบทความ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 3. Today
 4. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การสอบแข่ขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (๒) วิชาความรู้ความสามารถฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 170 คะแนน) - ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Network เบื้องตัน Websevice หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเบื้องตัน การพัฒนา Website เบื้องต้น - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับรัฐบาลดิจิทัล (๒) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) - แปลสรุปความจากข้อเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ หรือบทความ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ ด้วย)
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการสอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุการและงานสารบรรณ (๔๐ คะแนน) - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ (๔๐ คะแนน) - ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี และความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบ ด้านการเงินและบัญชี (๗๐ คะแนน) -ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Social media (๒๐ คะแนน) - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (๓๐ คะแนน) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 6. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMI) 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 6. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 7. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ. 2561 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 28. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 29. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 30. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 31. แผนการปฏิรูปประเทศ 32. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 34. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 35. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 7. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ 3. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 5. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.256-2580) 6. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12 7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12 สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละเมืดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้จัดจังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 28. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 29. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 30. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบ 31. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 8. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร 3. การบริหารราชการทั่วไป 4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5. การเขียนโครงการ 6. การเขียนรายงานการประชุม 7. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 8. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 13. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15. สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 17. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 18. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 19. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 20. แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 21. เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว 22. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 9. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4. นโยบายและมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 6. แนวข้อสอบ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 7. แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตัวยการลาของข้ราชการ พ.ศ.2555 9. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้ราชกาลา พ.ศ.2555 10. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 11. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 12. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 14. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีกาว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 19. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 20. หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 21. แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 22 เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 23. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 10. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 5. การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลทั่วไป และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 9. ความหมายและความสำคัญของ Social Media 10. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 11. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 14. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 15. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 17. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 18. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 19. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 20. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 11. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กพ 2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4. นโยบายและมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 6. แนวข้อสอบ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 7. แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล 8. สรุปเนื้อหาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ์ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 10. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 11. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 12. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2555 13. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชกาลา พ.ศ.2555 14. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 17. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 18. พระราชกฤษฎีกาวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 19. พระราชกฤษฎีกาวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 20. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม 21. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.251 22. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 23. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 24. หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 25. แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 26. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 27. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 12. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ. 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กพ 2, ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการเงิน 4. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 5, ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 7. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 15. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 17. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 18. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงินคลัง พ.ศ. 2562 19. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 21. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 22 สรุปเนื้อหา พระราชกฤษฎีกค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) 23. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 13. แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การเขียนโครงการ 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ 8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 9. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 11. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 12. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 13. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 14. สรุปสาระสำคัญระบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 16. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 17. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 18. สรุปเหตุการณ์ปีจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 14. แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การเขียนโครงการ 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ 8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2557 9. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 11. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 12. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 13. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 14. สรุปสาระสำคัญระบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 16. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 17. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 18. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 19. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 15. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกฎ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารกพยากรบุคคล - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล - เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 16. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2. นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2561-2565) 4. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 5. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 7. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 8. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 12. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 16. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 18. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 20. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 21. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 22. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 23. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 24. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 17. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2. นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2561-2565) 4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 4. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 6. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 7. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าดัวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 12. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 16. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 18. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 21. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 22. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 24. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 25. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 18. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2. นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2561-2565) 4. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับบัญชี 5. ความสำคัญของการบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี 6. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ 7. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการเงิน 8. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 9. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 10. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 11. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 13 สรุปเนื้อหา พระราชกฤษฎีกา ค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา พ.ศ.2562 15. สรุปเนื้อหาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 16. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 18. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 19. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 20. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 21. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 22 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 23 สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 24. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 25. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 26. เหตุการณ์ปีจจุบัน ความรู้รอบตัว 27. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 19. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัดมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร นโยบายสำคัญของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ การจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทาง การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 20. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 5. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 6. การเขียนโครงการ 7. แผนการปฏิรูปประเทศ 8. กฎกระทรวง การกำหนดขนาดลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้าย ทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2554 9. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ.2554 10. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 11. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 14. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 16. ความสารมารถทางด้านการคิดคำนวณ 17. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 18. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 19. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 20. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 21. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 22. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 21. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก 1, ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการเงิน 4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 6. การบันทึกรายการทางบัญชี 7. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 9, ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10, แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 12 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 14. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 15. กฎกระทรวง การกำหนดขนาดลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2554 16. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ. 2554 17. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 18. ความสารมารถทางด้านการคิดคำนวณ 19. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 20. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 21. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 22 สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 23. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 22. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการขนส่งทางบก 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย 4. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 5. ความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และระบบเครือข่าย 6. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) 7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8. ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 9. ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ 10. ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 11. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 12. กฎกระทรวง การกำหนดขนาดลักษณะ และสีของแผ่นป้ยทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้าย ทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2554 13. ประกาศกรรมการขนส่งทางบุก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ 2554 14. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 16. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 18. ความสารมารถทางด้านการคิดคำนวณ 19. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 20. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 21. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 22. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 23. สรุปเหตุการณ์ปีจจุบัน ความรู้รอบตัว 24. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 23. แนวข้อสอบ พนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2. กฎกระทรวง การกำหนดขนาดลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้าย ทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ 2554 3. ประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี พ.ศ.2554 4. ประกาศกรรมการขนส่งทางบุก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและ การแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 5. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 6. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 7. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 8. แผนการปฏิรูปประเทศ 9. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 12. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 13. แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ 14. ความสารมารถทางด้านการคิดคำนวณ 15. ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 16. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 17. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) 18. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 19. สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 20. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 24. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2.แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 3. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 4. ถาม ตอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 8. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 10. ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ 11. สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 14. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 16. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 18. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (word , Excel , Power point) 20. ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 21. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รายละเอียดเพิ่มเติม อื่นๆที่น่าสนใจ คลิก ติดต่อสอบถาม Tel : 095-6596645 LINE ID : @913ripla (มี @ด้วย)
 25. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ 3. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 4. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. การเขียนรายงานการประชุม 6. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 7. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี 8. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน 9. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 10. สรุปพระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 11. แนวข้อสอบพระรชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 14. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และรีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 19. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 20. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 21. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 23. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าตัวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 26. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 27. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 28. เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว 29. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ !!รายละเอียดเพิ่มเติม!! สนใจคลิก ติดต่อสอบถาม Tel : 095-6596645 LINE ID : @913ripla (มี @ ด้วย)
 26. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMI) 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 6. ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ 7. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ. 2561 9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12. สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้งละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 28. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 29. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 30. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 31. แผนการปฏิรูปประเทศ 32. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 34. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว 35. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 27. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ 3. ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 5. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.256-2580) 6. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12 7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12 สรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 14. พระราชบัญญัติความรับผิดการละเมืดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 16. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 18. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20. สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 21. แนวข้อสอบ พระราชฤษฎีคว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้จัดจังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 23. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับเพิ่มเติม 26. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 28. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 29. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 30. เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบ 31. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ ติดต่อสอบถาม โทร 064-635-6966 LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) สอบถามรายละเอียด - สั่งซื้อแนวข้อสอบ คลิก รูปแบบการสั่งซื้อ PDF 385 THB | หนังสือส่งฟรี 650 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) LINE ID: @633buzqd (มี @ด้วย) Facebook: SHEET SUPER BOOK
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 37 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...