Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. ทองรายวัน การเล่นทองต้องประกอบเหตุปัจจัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญของการทำให้ทองขี้นหรือลง ให้ดูเฉพาะช่อง2 เส้นสีชมภูกับเส้นสีเขียว เส้นสีชมภูอยู่บนสีเขียวอยู่ล่าง-----ทองขึ้น เส้นเขียวอยู่บนชมภูอยู่ล่าง-----ทองลง ส่วนแนวโน้มก็ให้ดูทั้งสองเส้นสีชมภูและเขียว ทำท่าโน้มเข้าหากัน
 3. รายสัปดาห์
 4. Today
 5. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ - ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนางานด้านการศึกษา - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 6. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รายละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ นโยบาย และบทบาทหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ)
 7. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - การบริหารจัดการพัสดุ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 8. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ. รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ. 2556 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 9. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระธรรมนูญทหาร - แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานความรู้ - วิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไป - วิชาภาษาอังกฤษ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กองบัญชาการกองทัพไทย - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย
 10. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - การใช้ภาษาอังกฤษ (Dru Test) - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน - แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - การควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุภาครัฐ - งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย
 11. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - การใช้ภาษาอังกฤษ (Dru Test) - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน - แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา - การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา - การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา - การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา - การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย
 12. เก็งแนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป - การใช้ภาษาอังกฤษ (Dru Test) - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน - แนวข้อสอบบุคลากร - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร - สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - ความรู้เกี่ยวกับการบิหารราชการแผ่นดิน - ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมเฉลย
 13. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ - ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน - ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ - การเขียนหนังสือราชการ - การจัดเก็บเอกสาร - การเขียนรายงานการประชุม - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ)
 14. แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ - ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ - การเขียนหนังสือราชการ - การจัดเก็บเอกสาร - การเขียนรายงานการประชุม - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ)
 15. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ - ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนางานด้านการศึกษา - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วั ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ)
 16. Yesterday
 17. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ความรู้ด้านการสำรวจรังวัดทำแผนที่ - ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - การสำรวจรังวัด หาค่าพิกัดตำแหน่งในภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนที่ - การคำนวณและเขียนแผนที่ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมุดหลักฐานแผนที่ - การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ - แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน - งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้วงรอบ - งานระดับที่เกี่ยวกับการหาค่าระดับภูมิประเทศ เช่น การหาความสูงต่ำของพื้นที่ การเขียนค่าเส้นชั้นความสูง การหาค่าดินตัดดินถม - งานคำนวณและเขียนแผนที่ เช่น การคำนวณระยะ การคำนวณพื้นที่จาก ค่าพิกัดฉาก สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานแผนที่ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293–0–55093–7 ธ.กสิกรไทย 329–2–53424–7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 18. *ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า • เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว • สรุปสาระสำคัญ +แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย • รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์จริง • แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก - ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์และวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง - จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม - แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ __________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp0225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 19. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น - การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ - หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ 1.ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6255c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 20. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอินทราเน็ต - การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) - ระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมการจัดหางาน - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย
 21. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณ บัญชี การเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ - ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงิน การบัญชี และงบประมาณของ ส่วนราชการ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมการจัดหางาน - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย
 22. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 - พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมการจัดหางาน - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย
 23. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 - พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมการจัดหางาน - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลย
 24. เก็งแนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร - ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (Structure Vocabulary Reading Comprehension) - แนวข้อสอบนิติกร - กฎหมายปกครอง - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - ประมวลกฎหมายอาญา - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - กฎหมายล้มละลาย - การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ - กฎหมายศุลกากร - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมศุลกากร - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร พร้อมเฉลย
 25. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร - ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (Structure Vocabulary Reading Comprehension) - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - แนวคิดทั่วไปและขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ - การกำหนดนโยบายสาธารณะ - การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ - การประเมินผลนโยบายสาธารณะ - การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ - การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการ - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมศุลกากร - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร พร้อมเฉลย
 26. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม - ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ - ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการจัดการ - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมหม่อนไหม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย
 27. peeraphong55

  ทองคำมาจากไหน

  น่าสนใจมากๆ ครับ อยากเจอแบบนี้บ้างนะครับ น่าจะดีเลย ความคิเห็นส่วนตัวครับ avenger888
 1. Load more activity
×