Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. In the realm of football betting, one intriguing market that captivates players is the card betting market, specifically focusing on yellow and red cards. Understanding how to navigate and win in this betting category can significantly enhance your experience. Join us at football tips website to explore more! What are Yellow and Red Card Bets? Yellow and red card bets, commonly referred to as the card betting market, are widely popular among participants. In principle and format, card betting resembles traditional win/loss bets. Similar to markets like 1X2 (home win, draw, away win), card betting offers variations such as 1X2 card bets, handicap card bets, and over/under card bets. To grasp these bets fully, it's essential to understand the significance of yellow and red cards. Yellow Card: Issued as a caution for fouls such as time-wasting, tactical fouls, or more serious infringements by players. A player receiving two yellow cards in a match must leave the field. Red Card: The most severe disciplinary action, directly resulting in a player's expulsion for dangerous or deliberate fouls. In card betting, yellow cards typically serve as the primary unit of measurement. A red card counts as equivalent to two yellow cards and impacts the overall card count in betting scenarios. For instance, in a match where the card betting line is set at 4.5, and the game sees three yellow cards and one red card, the total reaches 5 yellow cards, resulting in a win for those betting 'over'. For a comprehensive understanding of yellow and red card betting, read on. Popular Types of Card Bets As mentioned, card bets mirror win/loss bets but with specific nuances: 1X2 Card Bets: Similar to the 1X2 match outcome bets, this market involves predicting which team will receive more cards. Players choose between home team win (more cards for the home team), draw (equal cards), or away team win (more cards for the away team). Handicap Card Bets: Much like standard handicap bets, where a stronger team is handicapped, this variant adjusts based on which team is more likely to receive more cards. For instance, Team A may receive a -1 card handicap against Team B. >>Discover effective betting strategies and enhance your odds with insights from the betting tips 1x2 app your ultimate companion for informed wagering decisions. Over/Under Card Bets: This type allows bettors to predict whether the total number of cards shown in a match will be over or under a specified line set by the bookmaker. For example, setting the line at 4.5 cards means betting on whether there will be 5 or more cards ('over') or less ('under'). Odd/Even Card Bets: Predicting whether the total number of cards shown will be an odd or even number. Expert Tips for Mastering Card Betting Experienced bettors often prefer over/under card bets due to their predictability compared to other markets like handicap or 1X2 card bets. Here are some valuable tips to consider before placing your bets: Analyze team form, player disciplinary records, and previous card statistics. Focus on high-stakes matches or rivalries known for intense physical play. Favor under card bets in matches of little consequence or lower-level leagues where fewer cards are typical. In conclusion, exploring the world of yellow and red card betting adds an intriguing layer to football wagering, appealing to both casual bettors and seasoned enthusiasts alike. By understanding the various types of card bets such as 1X2, handicap, over/under, and odd/even, individuals can strategically navigate this market and enhance their chances of success. Through careful analysis of team dynamics, player tendencies, and match circumstances, bettors can make more informed decisions, maximizing their potential returns. Whether opting for safer over/under bets or diving into the complexities of handicap betting, a disciplined approach rooted in research and understanding significantly enhances the overall betting experience. Ultimately, mastering card betting not only offers financial rewards but also deepens one's engagement with the sport, fostering a richer appreciation for the tactical and bet tips over under In summary, delving into the realm of yellow and red card betting opens up a nuanced and exciting dimension of football wagering. Understanding the mechanics of 1X2, handicap, over/under, and odd/even card bets provides a strategic edge for bettors seeking to capitalize on this market. By leveraging insights into team dynamics, player behaviors, and match contexts, enthusiasts can elevate their betting experiences and make informed decisions. Whether focusing on high-stakes encounters or niche leagues, mastering card betting requires meticulous analysis and a keen eye for trends. Embracing these strategies not only enhances potential returns but also deepens appreciation for the intricate aspects of football beyond mere match outcomes. Conclusion In conclusion, understanding yellow and red card bets can add depth to your football betting strategy. Whether you're interested in 1X2, handicap, over/under, or odd/even card bets, thorough research and strategic insight will enhance your chances of success. Visit our platform for more insights into optimizing your card betting experience and making informed decisions.
 3. Last week
 4. รั้วบ้าน...แบบไหนที่ประหยัดสุด ปัจจุบันที่ดินว่างเปล่าในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะและราคาไม่สูงมาก ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเพื่อปลูกสร้างบ้าน เเต่การสร้างบ้าน ต้องมาคู่กับการเลือกแบบรั้วบ้าน รั้วบ้านในปัจจุบันก็มีรั้วบ้านแบบต่างๆ ให้เลือกมากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบรั้วบ้านลวดหนาม แบบรั้วบ้านตาข่ายเหล็ก แบบรั้วบ้านปูน แบบรั้วบ้านคอนกรีต แบบรั้วบ้านไม้ไผ่ แบบรั้วบ้านสังกะสี แบบรั้วบ้านต้นไม้ ซึ่งรั้วบ้านแบบต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นรั้วบ้านราคาที่แตกต่างกันออกไป แต่การเลือกแบบรั้วบ้านที่ดี ที่ใช่ ก็ต้องดูจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น รั้วบ้านต้องแข็งแรง รั้วบ้านต้องคงทน รั้วบ้านต้องมีวัสดุที่ดี รั้วบ้านต้องมีความปลอดภัย และที่สำคัญ รั้วบ้าน ต้องเป็นรั้วบ้านราคาประหยัด เพราะงบประมาณในการสร้างบ้านค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เทวดาเลยมีไอเดียรั้วบ้านแบบต่างๆ โดยจะเริ่มจากไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัดสุด จนถึง รั้วบ้านราคาค่อนข้างสูง มาให้ลองเลือกดูเป็นไอเดีย เพื่อประกอบการตัดสินใจกัน 1. ไอเดียรั้วบ้านลวดหนาม (ราคาเริ่มต้นที่ 4 บาท/เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพ) ไอเดียรั้วบ้านลวดหนาม หนึ่งในไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัด ของคนไทย ต้องนึกถึง คงหนีไม่พ้นรั้วลวดหนาม ที่เน้นเอาล้อมพื้นที่ ล้อมอาณาเขต ล้อมรั้วบ้าน ป้องกันคนเข้ามาในพื้นที่ ด้วยรั้วลวดหนาม เป็นรั้วบ้านที่ค่อนตอบโจทย์คนไทย ติดตั้งง่าย หาซื้อง่าย และราคาไม่แพงมาก เริ่มต้นเฉลี่ยเพียงเมตรละ 4 บาท ทำให้แบบรั้วบ้านลวดหนาม เป็นรั้วบ้านแบบประหยัดสุด โดยส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นกิโลกรัม ความยาวไม่แน่นอน รั้วลวดหนามจะขึ้นอยู่กับคุณภาพการชุบซิงค์ การทนสนิม แต่ปัจจุบัน ลวดหนาม ก็มีพัฒนาในการผลิตที่ได้คุณภาพ ชุบซิงค์หนา ใช้งานยาวนาน อย่างเช่น รั้วลวดหนามเทวดา เป็นลวดหนามทนสนิม ชุบซิงค์หนา ใช้งานได้ยาวนาน 40 ปี* รวมถึงผลิตจากลวดแรงดึง แข็งแรงไม่ขาดง่ายเหมือนลวดหนามทั่วไป โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 6.80 บาท/เมตร โดยจำหน่ายเป็นความยาว 50 เมตร และ ความยาว 100 เมตร ดูราคารั้วบ้านลวดหนาม ทำให้ลวดหนาม เป็นรั้วบ้านแบบประหยัดที่ตอบโจทย์บางคน แต่ก็แบบรั้วบ้านลวดหนาม อาจจะไม่สามารถป้องกัน พวกสัตว์ เช่น สุนัข เข้ามาในพื้นที่ได้ อาจจะต้องเลือกเป็น รั้วตาข่าย ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานมากกว่า ดังนั้น แบบรั้วบ้านลวดหนาม อาจจะตอบโจทย์คนที่เน้นล้อมพื้นที่ ล้อมอาณาเขต ที่บ่งบอกที่ดินชัดเจน มากกว่า รั้วบ้านที่เน้นความปลอดภัยมากๆ ดังนั้นถ้าใครมีงบประมาณแบบรั้วบ้านที่จำกัดหรือเน้นแบบรั้วบ้านแบบประหยัด แนะนำเป็นไอเดียรั้วบ้านลวดหนามเป็นหนึ่งทางเลือก 2. ไอเดียรั้วบ้านต้นไม้ (ราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ขึ้นอยู่กับพันธ์ุไม้) ไอเดียรั้วบ้านต้นไม้ น่าจะเป็นไอเดียล้อมบ้านแบบประหยัดและค่อนข้างง่ายที่สุด แบบรั้วบ้านต้นไม้ มีต้นไม้หลากหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นรั้วบ้านให้กับเราได้ อาทิเช่น ต้นข่อย ต้นโมก ไทรเกาหลี ไม้พุ่มสูง เป็นต้น ในส่วนของราคารั้วบ้านต้นไม้ต้องขึ้นอยู่พันธุ์ต้นไม้ ยกตัวอย่าง อย่างต้นโมก ก็เริ่มต้นอยู่ที่ต้นละ 30 บาท ขึ้นอยู่กับความสูงต้นไม้ แต่อย่างต้นไทรเกาหลี ก็เริ่มต้นที่ 30-400 บาท ขึ้นอยู่ความสูงต้นไม้เช่นกัน ข้อดีของแบบรั้วบ้านต้นไม้ จะช่วยเพิ่มสีเขียวให้เกิดความสบายตา แต่การบำรุงรักษาจะค่อนข้างยากกว่า ต้องอาศัยคนเลี้ยงดูและรดน้ำอย่าสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้มีความสวยงาม และความปลอดภัยค่อนข้างที่น้อยกว่าแบบรั้วบ้านประเภทรั้วบ้านปูน รั้วเหล็ก รั้วตาข่าย ถ้าเลือกรั้วประเภทนี้อาจจะต้องดูในพื้นที่ที่นั้นๆด้วย ว่าต้องการความปลอดภัยมากน้อยเเค่ไหน เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ 3. ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่ (ราคาเฉลี่ย 50-60 บาท/ลำ) ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่ เป็นแบบรั้วบ้านที่เอาใจคนชอบเเนวธรรมชาติ ถ้าใครหลงรักการเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แบบรั้วบ้านไม้ไผ่อาจจะตอบโจทย์ด้วยสไตล์ธรรมชาติ และด้วยราคารั้วบ้านแบบประหยัด เเถมวัสดุรั้วบ้านไม้ไผ่ที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ยิ่งถ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดค่อนข้างซื้อได้ง่าย เเละเป็นราคารั้วแบบประหยัดได้เลย ซึ่งไม้ไผ่นั้นเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง และ ยืดหยุ่น ในตัว ทำให้แข็งแต่ ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย ด้วยราคารั้วบ้านไม้ไผ่เฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 บาท/ลำ เเนะนำบ้านไหนถ้ามีงบเหลือ เคลือบแลคเกอร์จะทำให้ดูสวยงามและลายไม้ดูชัดเจนขึ้น และก็จะทำให้ไม้ไผ่มีความทนทานใช้งานได้นานนับสิบปี บอกเลยว่าไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัดอย่างรั้วบ้านไม้ไผ่ก็เป็นไอเดียที่ดีทีเดียว 4. ไอเดียรั้วบ้านสังกะสี (ราคาเริ่มต้น 65/แผ่น) ไอเดียรั้วบ้านสังกะสี เป็นอีกไอเดียที่ต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆบ้าน นั่นคือ แบบรั้วบ้านสังกะสี ซึ่งวัสดุหาไม่ยาก ซื้อง่ายตามท้องตลาด และ งบประมาณไม่สูงมาก ถ้าซื้อรั้วสังกะสีใหม่ๆ เลยราคาสังกะสีจะเริ่มต้นที่ประมาณ 65/แผ่น ซึ่งราคาอาจจะแตกต่างกันที่จำนวนฟุตสังกะสีที่ใช้งาน แต่ถ้าใช้สังกะสีเก่าๆ ที่มีอยู่แล้ว ก็อาจจะมีสนิมไม่สวยงาม และใช้นานๆไปอาจจะผุพังได้ง่าย ซึ่งอย่างที่บอกรั้วสังกะสีใช้กับบ้านได้หลากหลายสไตล์ ทั้งสังกะสีใหม่หรือสังกะสีเก่า สังเกตได้จากบ้านเก่า ก็จะนิยมใช้สังกะสีในการทำหลังคา แต่ที่จะบอกคือทำรั้วบ้านก็สวยไม่แพ้กัน ที่สำคัญยังมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการประกอบเป็นรั้วบ้าน แถมแบบรั้วบ้านสังกะสี ยังทนแดด ทนฝนตกได้ เเต่อาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของพายุ เพราะสังกะสีมีความเบา อาจจะไม่เหมาะกับการทำรั้วบ้านแบบถาวรสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเป็นรั้วบ้านชั่วคราว สามารถใช้ไอเดียแบบรั้วบ้านสังกะสี น่าจะเป็นรั้วบ้านแบบประหยัดสุดๆ 5. ไอเดียรั้วตาข่ายเหล็ก (ราคาเริ่มต้น 53 บาท/เมตร) ไอเดียรั้วตาข่ายเหล็ก เป็นอีกทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่คนนิยมนำมาล้อมรั้วบ้าน ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของเครื่องจักร เเละมีหลากหลายความถี่ หลากหลายความสูง ให้มีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของรั้วตาข่าย มีวิธีการผลิตที่ได้คุณภาพ และการชุบซิงค์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้อายุการทนสนิมที่ค่อนข้างยาวนานกว่ารั้วลวดหนามทั่วไป เเถมยังมีดีไซน์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะรั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมสวน รั้วล้อมสัตว์ รั้วล้อมที่ดิน ซึ่งในการล้อมรั้วบ้าน ส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะล้อมค่อนข้างเยอะ ทำให้การเลือกรั้วต้องเลือกรั้วล้อมบ้านแบบประหยัด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องเสียไป ซึ่งไอเดียแบบรั้วตาข่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนหารั้วล้อมบ้านแบบประหยัด โดยแบบรั้วบ้านตาข่าย จะเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงเมตรละ 53 บาท (ยังไม่รวมค่าติดตั้ง) สามารถดูราคารั้วตาข่ายเหล็ก เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 6. ไอเดียรั้วบ้านปูน (ราคาประมาณ 2,500-3,000 บาท/เมตร) ไอเดียรั้วบ้านปูน ค่อนข้างได้รับความนิยมมากพอสมควร เพราะดูทนทาน แน่นหนา แข็งเเรง เเละยังดูปลอดภัยให้ความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง อย่างเช่น ล้อมโรงงาน ล้อมรีสอร์ต หรือเป็นรั้วล้อมบ้านทั่วไป โดยแบบรั้วบ้านปูน ถ้าเทียบกับแบบรั้วบ้านประเภทอื่นๆ เป็นรั้วที่ค่อนข้างทนทาน ทนกับทุกสภาพอากาศได้ ซึ่งงบประมาณการทำแบบรั้วบ้านปูน หรือแบบรั้วบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป ราคารั้วเฉลี่ยค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 บาท/เมตร ถ้าคนกำลังมองหารั้วบ้านแบบประหยัดก็อาจจะสู้งบประมาณไม่ไหว แต่ถ้าใครมีงบประมาณก็บอกเลยว่าเป็นแบบรั้วบ้านที่ได้ความปลอดภัยสูงสุด แต่ถ้าเราเน้นล้อมรั้วบ้านแบบประหยัด ใช้เป็นก่ออิฐบล็อคธรรมดา เฉลี่ยก้อนละ 4- 25 บาท ราคาจะค่อนข้างถูก เเต่ว่าอิฐบล็อคจะใช้เวลานานหน่อย เเละต้องหาช่างที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรั้วบ้านที่เเข็งแรง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้แบบรั้วบ้านประเภทไหน แบบไหน แบบรั้วบ้านทุกประเภท มีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป เราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพที่อยู่อาศัย การใช้งาน และที่สำคัญที่สุด เรามีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่ เพราะงบประมาณอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในเลือกล้อมรั้วบ้านได้เป็นอย่างดี ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้รั้วบ้านประเภทไหน แบบไหน รั้วบ้านทุกประเภทมีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป เราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพที่อยู่อาศัย การใช้งาน และที่สำคัญที่สุด เรามีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่ เพราะงบประมาณอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในเลือกล้อมรั้วบ้านได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถาม 092-283-9844 091-414-2614 แหล่งอ้างอิงจาก : https://www.ruataewada.com/home-fence/
 5. เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด เริ่มวันนี้ เกษตรกร เช็คสิทธิ์-วิธี ด่วน! รู้หรือไม่? เกษตรกรจำนวนมากขาดเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินที่ตัวเองใช้ทำมาหากิน และหลายคนกำลังเป็นข้อพิพาทที่ดินกับรัฐ บางกรณียืดเยื้อมาหลายสิบปี และถูกซ้ำเติมโดยนโยบายของรัฐ แม้เกษตรกรจะมีที่ดิน ส.ป.ก ก็ยังไม่มั่นคงในการถือครองเพราะห้ามเปลี่ยนมือซื้อขาย ทำให้เกษตรไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินนั่นเอง แต่มื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นชอบหลักการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด ทำให้การเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นฉโนดที่ดิน 2566 ได้รับความสนใจจากเกษตรเกษตรที่ได้รับสิทธิถือครอง ส.ป.ก.4-01 ที่มีอยู่จำนวน 1,628,520 ราย ภายหลัง คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปก. มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปรับปรุงหนังสือนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-0 1 ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เเต่ที่เราจะรู้ว่าการเปลี่ยนโฉนดนั้นมีการเปลี่ยนเเปลงอะไรบ้าง เราต้องมารู้กันก่อนว่า ส.ป.ก คืออะไร ส.ป.ก คือ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดิน ส.ป.ก.4-01 คือที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่รัฐทำการจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ทำกินของตนเอง หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันการเกษตร ซึ่งทางรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้มีการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่ ผลิตจำหน่ายให้เกิดผลผลิตที่ดี ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นฉโนดที่ดิน 2566 เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ์ สปก. อยู่แล้ว และยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ตนถืออยู่ แต่จะยังไม่ซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ได้รับโฉนด หากในกรณีที่มีความจำเป็นในการกู้ยืม (การจำนอง) หรือจำเป็นจะต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สปก. (หรือเป็นผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน สปก. นั้น) เกษตรกรจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หาก (ก) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป และ (ข) มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ สปก. รวมถึง (ค) เกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท เกษตรกรดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่ ระเบียบฯ การเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นฉโนดที่ดิน 2566 เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถ และไม่นำที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก ส.ป.ก. ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการโอนให้เป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอน หรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 กำหนด ห้ามมิให้ผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมือ สละสิทธิ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับสิทธิในโฉนดเพื่อการเกษตรแทนตน ภายในสองปี นับแต่วันที่ออกโฉนดเพื่อการเกษตร เว้นแต่เป็นการจัดที่ดินแทนที่แก่คู่สมรส บุตร เครือญาติหรือทายาท (2) ยินยอมทำสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจัดให้ โดยมีค่าชดเชยและต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว (3) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน จนเป็นเหตุให้ที่ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมแก่การประกอบเกษตรกรรม (4) ไม่ขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ (5) ไม่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ เว้นแต่การปลูกสร้างตามสมควรสำหรับโรงเรือนที่อยู่อาศัยยุ้งฉาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรนั้น (6) ดูแลรักษาหมุดหลักฐานของ ส.ป.ก. และหลักเขตที่ดินในที่ดินที่ได้รับมอบมิให้เกิดชำรุดเสียหายหรือเคลื่อนย้ายไปจากตำแหน่งเดิม (7) ไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดล้อม ( ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวมทั้งคำสั่งของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย (9) ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมที่ทำกับ ส.ป.ก. และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ดำเนินงานร่วมกับ ส.ป.ก วิธีการเปลี่ยน ส.ป.ก เป็นฉโนดที่ดิน ปี 2566 ดาวน์โหลดแอป “SmartLands” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ dol.go.th บนโทรศัพท์ที่มีอินเตอร์เน็ตและเปิดสัญญาณ GPS โดยจำต้องดำเนินการบริเวณที่ดินของผู้ต้องการเปลี่ยน ส.ป.ก เลือกเมนู “บอกดิน” และกดปุ่ม “แจ้งตำแหน่งที่ดิน” รอให้ระบบแสดงค่าพิกัดตำแหน่งที่ดินของท่าน กรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ระบบกำลังแสดง เลือกหลักฐานที่ดินที่มีอยู่กับท่าน เช่น ส.ป.ก., น.ส.3, น.ส.3 ก หากไม่มีหลักฐานใดๆ ให้เลือก “อื่นๆ” และกดปุ่ม “ส่ง” รอระบบตรวจสอบและดำเนินการประมวลผล หลังจากนั้นรอรับการแจ้งกลับจากระบบหรือจากกรมที่ดินผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “SmartLands” สามารถติดตามสถานะการดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้ สรุป การเปลี่ยนส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดินในปี 2566 ต้องเป็นเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องมา 10 ปี ไม่ปล่อยให้ที่ดิน รกร้างว่างเปล่า ต้องมีการทำเกษตร หรือล้อมรั้ว เเบ่งที่ไว้อย่างชัดเจน การที่ล้อมรั้วตาข่าย หรือ ล้อมรั้วลวดหนาม จะเป็นตัวช่วยในการกำหนดขอบเขตของที่ดิน ไม่ให้เสียประโยชน์พื้นที่นั้นไป , ได้รับสิทธิ์ในระยะ 2 ปี, แต่ไม่สามารถซื้อขายที่ดินที่ได้รับโฉนดได้ภายใน 5 ปี, และกรณีจำเป็นในการกู้ยืมหรือขายที่ดินต้องผ่านธนาคารที่ดินที่จัดตั้งขึ้น เกษตรกรที่ยังไม่ถือ ส.ป.ก. สามารถได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หากใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปี, มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การยินยอม, เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท, และสามารถเปลี่ยนส.ป.ก.เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่ ขอบคุณที่มาจาก https://www.ruataewada.com/change-alro-to-title-deed-how-and-check-right/
 6. โฉนดที่ดิน “3 ข้อ เข้าใจง่ายๆ ก่อนซื้อ-ขายที่ดิน” >โฉนดที่ดิน ถือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างเสริมมูลค่าได้ตลอดเวลา ทำให้หลายๆคนเลือกที่จะซื้อ-ขายโฉนดที่ดินเพื่อเก็งกำไร แต่ก่อนที่เราจะซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน เราต้องรู้ก่อนว่าโฉนดที่ดินแบบใดซื้อ-ขายได้บ้าง และโฉนดมีกี่แบบ? แตกต่างกันอย่างไรบ้าง? เพื่อป้องกันข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องกันในภายหลัง วันนี้เรารวบรวม 3 ข้อง่ายๆมาให้ทำความเข้าใจกันแล้ว… โฉนดที่ดินมีกี่แบบ? โฉนดที่ดินทั่วไปสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ โฉนดที่ดิน (นส. 4) หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ (นส.3) และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในลักษณะการถือครอง การใช้ประโยชน์ และการซื้อขาย ซึ่งจะแยกย่อยลงไปอีกและมีลักษณะแตกต่างกัน โฉนดที่ดินแต่ละแบบต่างกันอย่างไร? โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดง หรือ นส.4 หนังสือที่ทางราชการหรือกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายเพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ที่เป็นเจ้าของ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน และมีหมุดแสดงพื้นที่ชัดเจน หากผู้ใดมีโฉนดไว้ในครอบครองก็ถือได้ว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอย่างสมบูรณ์ โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียว หรือ นส. 3 ก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้ โดยที่ดินจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ครอบครองต้องทำให้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์ต่างจาก นส.4 ที่สามารถปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ หรือ นส. 3/นส. 3 ข หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ เหมือนกันกับ นส. 3 ก แต่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไม่มีการวัดพื้นที่โดยละเอียด ลักษณะเป็นรูปแผนที่ลอยๆ อาจะใช้การอ้างอิงวัตถุ หรือต้นไม้ในบริเวณนั้นๆเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือบางกรณีใช้ออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่ง นส. 3 เป็นเอกสารที่นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้ และนส. 3 ข เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นออกออกให้แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือสีแดง หรือ ส.ป.ก.4-01 เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน หรือเอกสารที่ออกให้เจ้าของมีสิทธิในการทำเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเกษตรกรรม เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ใบจอง หรือ นส.2 หนังสือที่ทางราชการออกให้ประชาชนเพื่ออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ที่มีใบจองต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ดินมากกว่า 75% ของที่ดิน ภายใน 6 เดือนหลังได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี สิทธิทำกิน หรือ สทก. หนังสือที่ราชการออกให้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ออกให้ โดยผู้ถือสิทธิ์จะต้องทำประโยชน์ โดยกรมป่าไม้สามารถยึดคืนพื้นที่ดินได้ทันทีหากปล่อยรกร้างติดต่อกันเกิน 2 ปี ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาแต่เดิม ไม่ใช่เอกสารสิทธิแสดงการครอบครองที่ดิน ที่ดินลักษณะนี้มักเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆทั้งสิ้น เป็นลักษณะของการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น แต่จะไม่มีสิทธิในการครอบครองที่ดิน เจ้าของที่ดินตัวจริงคือ รัฐ ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 หนังสือที่แสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินและให้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในใบไต่สวนได้ ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และโอนให้กันได้ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเป็นการจดทะเบียนโอนมรดก โฉนดที่ดินแบบใดสามารถซื้อ-ขายได้? โฉนดที่ดินที่ซื้อ-ขายได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดง หรือ นส.4 : สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง หรือค้ำประกันได้ทั้งหมด ทำให้นิยมซื้อขายมากที่สุด และมีมูลค่าด้านราคาสูงที่สุด ราคาของโฉนด นส.4 มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเอกสารชนิดอื่นๆ โดยหากมีการซื้อขาย ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือ เป็นโมฆะ โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียว หรือ นส. 3 ก : สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ โดยเมื่อมีการสอบเขตแล้ว เจ้าของสามารถนำหลักฐานไปขออกโนดได้ทันทีไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ หรือ นส. 3/นส. 3 ข : สามารถซื้อ ขาย โอนได้ โดยการซื้อ-ขายจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาทำการรังวัดและติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน ถ้าไม่มีใครยื่นเรื่องขอคัดค้าน จึงจะสามารถทำเรื่องขอออกโฉนดได้ โฉนดที่ดินที่ซื้อ-ขายไม่ได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือสีแดง หรือ ส.ป.ก.4-01 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ โดยทายาทจะต้องทำเกษตรกรรมเท่านั้น หรือให้เช่าเพื่อการเกษตรได้ ใบจอง หรือ นส.2 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ สิทธิทำกิน หรือ สทก. : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภ.บ.ท.5 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ เป็นอย่างไรกันบ้างกับการทำความเข้าใจ 3 ข้อง่ายๆ ก่อนซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน สำหรับใครที่ถือโฉนดที่ดินไว้อย่าลืมเช็คว่าตัวเองถือเอกสารลักษณะใด เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เต็มที่ หรือใครที่กำลังจะมองหาซื้อที่ดินก็อย่าลืมเช็คกันนะว่าที่ดินนั้นสามารถซื้อ-ขายได้หรือไม่เพื่อให้เรามีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโดยปราศจากข้อพิพาทอีกด้วย หลังซื้อแล้ว ควรทำรั้วให้ชัดเจนเพื่อแสดงอาณาเขตบุกรุกที่ดิน ที่มา kasetphan
 7. ConTel Home เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง เราพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ภายใต้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธา และนวัตกรรมวัสดุ ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของแรงงาน รวมไปถึงเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างที่ไม่แน่นอนอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล "โครงสร้างเหล็ก" ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างปัจจุบัน การก่อสร้างในประเทศไทยหลายคนมักจะคุ้นเคยกับการใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือการใช้ระบบหล่อในที่ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีความชำนาญมาปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทนี้ เพราะรายละเอียดเยอะต้องใช้เวลาในการติดตั้งแบบ และค้ำยันในส่วนต่างๆ ในขณะที่การก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก เป็นวัสดุที่ได้คุณภาพตามกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบควบคุมคุณภาพ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้แรงงานจำนวนน้อย ไม่ต้องอาศัยทักษะหรือฝีมือสูงก็สามารถติดตั้งได้ นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างปัจจุบัน คอนเทล โฮม ได้สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการด้วยโครงสร้างเหล็กมาหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว อาคารสโมสร ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น ช่วงสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทางคอนเทล โฮม ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างหนัก เราจึงได้ผลิตตู้ Swab Unit หรือตู้ตรวจเชื้อแรงดันบวกที่ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลัก โครงสร้างเหล็ก ติดตั้งไว ได้คุณภาพ คอนเทล โฮม กับนวัตกรรมการก่อสร้างด้วยเสา-คานเหล็ก ที่ไม่ใช้วิธีการเชื่อม แต่ติดตั้งด้วยการเจาะรู Laser Cut เหล็กมาจากโรงงาน ก่อนจะมาประกอบเสา-คานที่หน้าไซต์งานด้วยการยิงรีเวท (Rivet) ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้ยาวนาน ConTel SIP Panel ผนังโครงสร้างสำเร็จรูปกันความร้อน สำหรับภายในอาคาร สามารถใช้เป็นผนัง สำหรับกั้นห้องพื้นที่รูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในโครงการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน บ้านพัก บ้านโมดูลาร์ โรงงาน โรงละคร ห้องประชุม ที่มา contelhome
 8. ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการบ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และทนทาน https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr8FxP_Il_m_-miHHqlFdch5cCZSXnXbHKWg&s ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่เหนือกว่า เย็นสบายตลอดปี: - แผ่นผนัง SIP ประกอบด้วยโฟมความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก คงความเย็นสบายภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน: - บ้านที่สร้างด้วยผนัง ConTel SIP ใช้พลังงานน้อยลง ช่วยลดค่าไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวยงามทันสมัย: - ผนัง ConTel SIP มีผิวเรียบ ไม่ต้องฉาบ ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างด้วยตะปูหรือสกรู ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับบ้านของคุณ - บ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และ ทนทาน - เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่อื่นๆ อีกมากมาย - ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ในคุณภาพ ConTel SIP : ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของคุณ
 9. **ทำสวนปลูกผัก ความสุขง่ายๆ ใกล้ตัว** การปลูกผักเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ผู้คนหันมาสนใจปลูกผักเองมากขึ้น เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและได้ผักสดๆ ปลอดสารพิษมารับประทาน อีกทั้งการปลูกผักยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจอีกด้วย **ประโยชน์ของการปลูกผัก** การปลูกผักมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ * **ได้ผักสดๆ ปลอดสารพิษมารับประทาน** ผักที่ปลูกเองนั้นไม่มีสารเคมีตกค้าง จึงปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าผักที่ซื้อจากตลาด * **ช่วยลดค่าใช้จ่าย** การปลูกผักเองนั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักได้ โดยเฉพาะผักที่มีราคาแพง * **ได้ออกกำลังกาย** การปลูกผักเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกาย จึงช่วยให้ร่างกายแข็งแรง * **เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ** การปลูกผักเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด **วิธีการทำสวนปลูกผัก** การทำสวนปลูกผักสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 1. **เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม** พื้นที่สำหรับปลูกผักควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน 2. **เตรียมดิน** ดินสำหรับปลูกผักควรเป็นดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุสูง 3. **เลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสม** เลือกพันธุ์ผักที่เหมาะกับสภาพอากาศและพื้นที่ปลูก 4. **หว่านหรือปลูกเมล็ด** หว่านหรือปลูกเมล็ดผักตามคำแนะนำของฉลากบรรจุภัณฑ์ 5. **รดน้ำและดูแลอย่างสม่ำเสมอ** รดน้ำให้ผักชุ่มชื้นอยู่เสมอ และดูแลกำจัดวัชพืช **ผักที่ปลูกง่าย** ผักที่ปลูกง่าย ได้แก่ ผักสวนครัวทั่วไป เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี ต้นหอม มะเขือเทศ แตงกวา เป็นต้น ผักเหล่านี้ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 1-2 เดือน **เคล็ดลับในการทำสวนปลูกผัก** * ควรเลือกผักที่เหมาะกับสภาพอากาศและพื้นที่ปลูก เพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้ดี * ควรเตรียมดินให้พร้อมก่อนปลูกผัก โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ * ควรรดน้ำผักอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป เพราะจะทำให้รากผักเน่า * ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพราะวัชพืชแย่งสารอาหารและน้ำจากผัก * ควรหมั่นสังเกตผัก หากพบโรคและแมลงควรรีบกำจัดให้ทันเวลา การทำสวนปลูกผักเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นที่มากหรือน้อยก็สามารถปลูกผักได้ การปลูกผักเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ อีกทั้งยังช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ลวดหนาม รั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย ลวดหนามกันสนิม
 10. ConTel SIP ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว สวยงาม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ConTel SIP ผนังภายในที่เหนือกว่า - ติดตั้งง่าย รวดเร็วทันใจ: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กตัว c ด้วยตะปูหรือสกรู - ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง - พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที สวยงามทันสมัย โดยไม่ต้องเสียเวลาฉาบผิว: - ผิวผนังเรียบเนียน ทาสีได้เลย - เก็บรอยต่อระหว่างแผ่นและหัวสกรู โดยที่ไม่ต้องทำการฉาบทั้งผนัง - ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง - กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ - เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่ากับการลงทุน: - ราคาประหยัด - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมาก - ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ประหยัดค่าแรงงาน ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับงานก่อสร้างผนังภายใน - ช่างมืออาชีพ ต่างรู้ดีว่าผนังภายในที่ดีมีความสำคัญต่อบ้านและอาคาร ConTel SIP ตอบโจทย์ทุกความต้องการของช่าง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป - งานก่อสร้างที่รวดเร็ว ช่วยให้ช่าง ประหยัดเวลา ทำงานเสร็จเร็ว รับงานได้มากขึ้น - ผลงานที่สวยงาม ประทับใจลูกค้า สร้างชื่อเสียงให้กับช่าง - ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มผลกำไรให้กับช่าง ConTel SIP : ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: - เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 - ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของช่าง
 11. **ดูแลสวนหลังบ้านให้สวยงามอยู่เสมอ** สวนหลังบ้านเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน การดูแลสวนหลังบ้านให้สวยงามอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ **1. รู้จักเครื่องมือและเลือกใช้ให้เหมาะสม** เครื่องมือสำหรับดูแลสวนหลังบ้านมีหลายชนิด เช่น กรรไกรตัดแต่งกิ่ง จอบและเสียม ถังรดน้ำ เป็นต้น ควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการทำ เช่น กรรไกรตัดแต่งกิ่งสำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ จอบและเสียมสำหรับพรวนดิน ถังรดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น **2. รดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ** ปริมาณน้ำที่ต้นไม้ต้องการขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ สภาพอากาศ และขนาดของต้นไม้ โดยทั่วไปควรรดน้ำต้นไม้วันละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าหรือเย็น **3. ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้** ปุ๋ยช่วยบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตและแข็งแรง ควรใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้อย่างน้อยเดือนละครั้ง เลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ **4. ตัดแต่งกิ่งไม้อย่างสม่ำเสมอ** การตัดแต่งกิ่งไม้ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เป็นโรคหรือแห้งตายออก และตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการ **5. กำจัดวัชพืช** วัชพืชแย่งสารอาหารและน้ำจากต้นไม้ ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้มือถอนหรือใช้เครื่องตัดหญ้า **6. ทำความสะอาดสวนหลังบ้าน** ทำความสะอาดสวนหลังบ้านเป็นประจำ เก็บกวาดเศษใบไม้และเศษขยะต่างๆ ออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง **7. ป้องกันโรคและแมลง** โรคและแมลงเป็นศัตรูของต้นไม้ ควรหมั่นสังเกตต้นไม้ หากพบโรคและแมลงควรรีบกำจัดให้ทันเวลา **8. ตกแต่งสวนหลังบ้าน** การตกแต่งสวนหลังบ้านช่วยให้สวนหลังบ้านสวยงามและน่าพักผ่อน สามารถเลือกตกแต่งสวนหลังบ้านได้ตามสไตล์ที่ชอบ เช่น ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ปูสนามหญ้า ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนั่งพักผ่อน เป็นต้น การดูแลสวนหลังบ้านให้สวยงามอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ใส่ใจและดูแลอย่างสม่ำเสมอ สวนหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน โปรโมชั่นสำหรับคุณ ลวดหนามรั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย ลวดหนามกันสนิม
 12. ## การสร้างบ้านที่ดี เริ่มต้นอย่างไร: คู่มือสู่บ้านในฝัน การสร้างบ้านไม่ใช่แค่การก่ออิฐหรือเทปูน แต่คือการสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไป การเริ่มต้นอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้บ้านที่สร้างขึ้นไม่เพียงสวยงาม แต่ยังตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง **1. กำหนดงบประมาณ:** การสร้างบ้านที่ดีเริ่มต้นจากการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนและสมจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินในภายหลัง อย่าลืมเผื่องบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดด้วย **2. เลือกทำเลที่ตั้ง:** ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พิจารณาเลือกทำเลที่สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และมีสภาพแวดล้อมที่ดี **3. ออกแบบบ้าน:** การออกแบบบ้านที่ดีควรคำนึงถึงทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย โดยคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัว ไลฟ์สไตล์ และความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละคน เพื่อให้บ้านที่สร้างขึ้นตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว **4. เลือกผู้รับเหมา:** การเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณจะถูกสร้างขึ้นด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ดี **5. วางแผนการก่อสร้าง:** การวางแผนการก่อสร้างอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น **6. เลือกใช้วัสดุ:** การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จะช่วยให้บ้านของคุณมีความแข็งแรงทนทานและสวยงามยาวนาน **7. ตรวจสอบคุณภาพ:** การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานและไม่มีข้อบกพร่อง **8. ใส่ใจรายละเอียด:** การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเลือกใช้สี การตกแต่งภายใน และการจัดสวน จะช่วยเพิ่มความสวยงามและความน่าอยู่ให้กับบ้านของคุณ **9. เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัย:** เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยโดยการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งาน **10. ดูแลรักษาบ้าน:** การดูแลรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานและคงความสวยงามของบ้านเอาไว้ได้นาน การสร้างบ้านที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการวางแผนและเตรียมตัวอย่างรอบคอบ คุณก็สามารถสร้างบ้านในฝันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคุณและครอบครัวได้อย่างแน่นอน โปรโมชั่นสำหรับคุณ ลวดหนาม ตาข่ายถักรั้วตาข่าย รั้วแรงดึง
 13. รั้วบ้าน...แบบไหนที่ประหยัดสุด ปัจจุบันที่ดินว่างเปล่าในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะและราคาไม่สูงมาก ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเพื่อปลูกสร้างบ้าน เเต่การสร้างบ้าน ต้องมาคู่กับการเลือกแบบรั้วบ้าน รั้วบ้านในปัจจุบันก็มีรั้วบ้านแบบต่างๆ ให้เลือกมากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบรั้วบ้านลวดหนาม แบบรั้วบ้านตาข่ายเหล็ก แบบรั้วบ้านปูน แบบรั้วบ้านคอนกรีต แบบรั้วบ้านไม้ไผ่ แบบรั้วบ้านสังกะสี แบบรั้วบ้านต้นไม้ ซึ่งรั้วบ้านแบบต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นรั้วบ้านราคาที่แตกต่างกันออกไป แต่การเลือกแบบรั้วบ้านที่ดี ที่ใช่ ก็ต้องดูจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น รั้วบ้านต้องแข็งแรง รั้วบ้านต้องคงทน รั้วบ้านต้องมีวัสดุที่ดี รั้วบ้านต้องมีความปลอดภัย และที่สำคัญ รั้วบ้าน ต้องเป็นรั้วบ้านราคาประหยัด เพราะงบประมาณในการสร้างบ้านค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เทวดาเลยมีไอเดียรั้วบ้านแบบต่างๆ โดยจะเริ่มจากไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัดสุด จนถึง รั้วบ้านราคาค่อนข้างสูง มาให้ลองเลือกดูเป็นไอเดีย เพื่อประกอบการตัดสินใจกัน 1. ไอเดียรั้วบ้านลวดหนาม (ราคาเริ่มต้นที่ 4 บาท/เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพ) ไอเดียรั้วบ้านลวดหนาม หนึ่งในไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัด ของคนไทย ต้องนึกถึง คงหนีไม่พ้นรั้วลวดหนาม ที่เน้นเอาล้อมพื้นที่ ล้อมอาณาเขต ล้อมรั้วบ้าน ป้องกันคนเข้ามาในพื้นที่ ด้วยรั้วลวดหนาม เป็นรั้วบ้านที่ค่อนตอบโจทย์คนไทย ติดตั้งง่าย หาซื้อง่าย และราคาไม่แพงมาก เริ่มต้นเฉลี่ยเพียงเมตรละ 4 บาท ทำให้แบบรั้วบ้านลวดหนาม เป็นรั้วบ้านแบบประหยัดสุด โดยส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นกิโลกรัม ความยาวไม่แน่นอน รั้วลวดหนามจะขึ้นอยู่กับคุณภาพการชุบซิงค์ การทนสนิม แต่ปัจจุบัน ลวดหนาม ก็มีพัฒนาในการผลิตที่ได้คุณภาพ ชุบซิงค์หนา ใช้งานยาวนาน อย่างเช่น รั้วลวดหนามเทวดา เป็นลวดหนามทนสนิม ชุบซิงค์หนา ใช้งานได้ยาวนาน 40 ปี* รวมถึงผลิตจากลวดแรงดึง แข็งแรงไม่ขาดง่ายเหมือนลวดหนามทั่วไป โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 6.80 บาท/เมตร โดยจำหน่ายเป็นความยาว 50 เมตร และ ความยาว 100 เมตร ดูราคารั้วบ้านลวดหนาม ทำให้ลวดหนาม เป็นรั้วบ้านแบบประหยัดที่ตอบโจทย์บางคน แต่ก็แบบรั้วบ้านลวดหนาม อาจจะไม่สามารถป้องกัน พวกสัตว์ เช่น สุนัข เข้ามาในพื้นที่ได้ อาจจะต้องเลือกเป็น รั้วตาข่าย ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานมากกว่า ดังนั้น แบบรั้วบ้านลวดหนาม อาจจะตอบโจทย์คนที่เน้นล้อมพื้นที่ ล้อมอาณาเขต ที่บ่งบอกที่ดินชัดเจน มากกว่า รั้วบ้านที่เน้นความปลอดภัยมากๆ ดังนั้นถ้าใครมีงบประมาณแบบรั้วบ้านที่จำกัดหรือเน้นแบบรั้วบ้านแบบประหยัด แนะนำเป็นไอเดียรั้วบ้านลวดหนามเป็นหนึ่งทางเลือก 2. ไอเดียรั้วบ้านต้นไม้ (ราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ขึ้นอยู่กับพันธ์ุไม้) ไอเดียรั้วบ้านต้นไม้ น่าจะเป็นไอเดียล้อมบ้านแบบประหยัดและค่อนข้างง่ายที่สุด แบบรั้วบ้านต้นไม้ มีต้นไม้หลากหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นรั้วบ้านให้กับเราได้ อาทิเช่น ต้นข่อย ต้นโมก ไทรเกาหลี ไม้พุ่มสูง เป็นต้น ในส่วนของราคารั้วบ้านต้นไม้ต้องขึ้นอยู่พันธุ์ต้นไม้ ยกตัวอย่าง อย่างต้นโมก ก็เริ่มต้นอยู่ที่ต้นละ 30 บาท ขึ้นอยู่กับความสูงต้นไม้ แต่อย่างต้นไทรเกาหลี ก็เริ่มต้นที่ 30-400 บาท ขึ้นอยู่ความสูงต้นไม้เช่นกัน ข้อดีของแบบรั้วบ้านต้นไม้ จะช่วยเพิ่มสีเขียวให้เกิดความสบายตา แต่การบำรุงรักษาจะค่อนข้างยากกว่า ต้องอาศัยคนเลี้ยงดูและรดน้ำอย่าสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้มีความสวยงาม และความปลอดภัยค่อนข้างที่น้อยกว่าแบบรั้วบ้านประเภทรั้วบ้านปูน รั้วเหล็ก รั้วตาข่าย ถ้าเลือกรั้วประเภทนี้อาจจะต้องดูในพื้นที่ที่นั้นๆด้วย ว่าต้องการความปลอดภัยมากน้อยเเค่ไหน เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ 3. ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่ (ราคาเฉลี่ย 50-60 บาท/ลำ) ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่ เป็นแบบรั้วบ้านที่เอาใจคนชอบเเนวธรรมชาติ ถ้าใครหลงรักการเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แบบรั้วบ้านไม้ไผ่อาจจะตอบโจทย์ด้วยสไตล์ธรรมชาติ และด้วยราคารั้วบ้านแบบประหยัด เเถมวัสดุรั้วบ้านไม้ไผ่ที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ยิ่งถ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดค่อนข้างซื้อได้ง่าย เเละเป็นราคารั้วแบบประหยัดได้เลย ซึ่งไม้ไผ่นั้นเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง และ ยืดหยุ่น ในตัว ทำให้แข็งแต่ ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย ด้วยราคารั้วบ้านไม้ไผ่เฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 บาท/ลำ เเนะนำบ้านไหนถ้ามีงบเหลือ เคลือบแลคเกอร์จะทำให้ดูสวยงามและลายไม้ดูชัดเจนขึ้น และก็จะทำให้ไม้ไผ่มีความทนทานใช้งานได้นานนับสิบปี บอกเลยว่าไอเดียรั้วบ้านแบบประหยัดอย่างรั้วบ้านไม้ไผ่ก็เป็นไอเดียที่ดีทีเดียว 4. ไอเดียรั้วบ้านสังกะสี (ราคาเริ่มต้น 65/แผ่น) ไอเดียรั้วบ้านสังกะสี เป็นอีกไอเดียที่ต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆบ้าน นั่นคือ แบบรั้วบ้านสังกะสี ซึ่งวัสดุหาไม่ยาก ซื้อง่ายตามท้องตลาด และ งบประมาณไม่สูงมาก ถ้าซื้อรั้วสังกะสีใหม่ๆ เลยราคาสังกะสีจะเริ่มต้นที่ประมาณ 65/แผ่น ซึ่งราคาอาจจะแตกต่างกันที่จำนวนฟุตสังกะสีที่ใช้งาน แต่ถ้าใช้สังกะสีเก่าๆ ที่มีอยู่แล้ว ก็อาจจะมีสนิมไม่สวยงาม และใช้นานๆไปอาจจะผุพังได้ง่าย ซึ่งอย่างที่บอกรั้วสังกะสีใช้กับบ้านได้หลากหลายสไตล์ ทั้งสังกะสีใหม่หรือสังกะสีเก่า สังเกตได้จากบ้านเก่า ก็จะนิยมใช้สังกะสีในการทำหลังคา แต่ที่จะบอกคือทำรั้วบ้านก็สวยไม่แพ้กัน ที่สำคัญยังมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการประกอบเป็นรั้วบ้าน แถมแบบรั้วบ้านสังกะสี ยังทนแดด ทนฝนตกได้ เเต่อาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของพายุ เพราะสังกะสีมีความเบา อาจจะไม่เหมาะกับการทำรั้วบ้านแบบถาวรสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเป็นรั้วบ้านชั่วคราว สามารถใช้ไอเดียแบบรั้วบ้านสังกะสี น่าจะเป็นรั้วบ้านแบบประหยัดสุดๆ 5. ไอเดียรั้วตาข่ายเหล็ก (ราคาเริ่มต้น 53 บาท/เมตร) ไอเดียรั้วตาข่ายเหล็ก เป็นอีกทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่คนนิยมนำมาล้อมรั้วบ้าน ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของเครื่องจักร เเละมีหลากหลายความถี่ หลากหลายความสูง ให้มีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของรั้วตาข่าย มีวิธีการผลิตที่ได้คุณภาพ และการชุบซิงค์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้อายุการทนสนิมที่ค่อนข้างยาวนานกว่ารั้วลวดหนามทั่วไป เเถมยังมีดีไซน์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะรั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมสวน รั้วล้อมสัตว์ รั้วล้อมที่ดิน ซึ่งในการล้อมรั้วบ้าน ส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะล้อมค่อนข้างเยอะ ทำให้การเลือกรั้วต้องเลือกรั้วล้อมบ้านแบบประหยัด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องเสียไป ซึ่งไอเดียแบบรั้วตาข่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนหารั้วล้อมบ้านแบบประหยัด โดยแบบรั้วบ้านตาข่าย จะเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงเมตรละ 53 บาท (ยังไม่รวมค่าติดตั้ง) สามารถดูราคารั้วตาข่ายเหล็ก เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 6. ไอเดียรั้วบ้านปูน (ราคาประมาณ 2,500-3,000 บาท/เมตร) ไอเดียรั้วบ้านปูน ค่อนข้างได้รับความนิยมมากพอสมควร เพราะดูทนทาน แน่นหนา แข็งเเรง เเละยังดูปลอดภัยให้ความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง อย่างเช่น ล้อมโรงงาน ล้อมรีสอร์ต หรือเป็นรั้วล้อมบ้านทั่วไป โดยแบบรั้วบ้านปูน ถ้าเทียบกับแบบรั้วบ้านประเภทอื่นๆ เป็นรั้วที่ค่อนข้างทนทาน ทนกับทุกสภาพอากาศได้ ซึ่งงบประมาณการทำแบบรั้วบ้านปูน หรือแบบรั้วบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป ราคารั้วเฉลี่ยค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 บาท/เมตร ถ้าคนกำลังมองหารั้วบ้านแบบประหยัดก็อาจจะสู้งบประมาณไม่ไหว แต่ถ้าใครมีงบประมาณก็บอกเลยว่าเป็นแบบรั้วบ้านที่ได้ความปลอดภัยสูงสุด แต่ถ้าเราเน้นล้อมรั้วบ้านแบบประหยัด ใช้เป็นก่ออิฐบล็อคธรรมดา เฉลี่ยก้อนละ 4- 25 บาท ราคาจะค่อนข้างถูก เเต่ว่าอิฐบล็อคจะใช้เวลานานหน่อย เเละต้องหาช่างที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรั้วบ้านที่เเข็งแรง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้แบบรั้วบ้านประเภทไหน แบบไหน แบบรั้วบ้านทุกประเภท มีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป เราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพที่อยู่อาศัย การใช้งาน และที่สำคัญที่สุด เรามีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่ เพราะงบประมาณอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในเลือกล้อมรั้วบ้านได้เป็นอย่างดี ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้รั้วบ้านประเภทไหน แบบไหน รั้วบ้านทุกประเภทมีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป เราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพที่อยู่อาศัย การใช้งาน และที่สำคัญที่สุด เรามีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่ เพราะงบประมาณอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในเลือกล้อมรั้วบ้านได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถาม 092-283-9844 091-414-2614 แหล่งอ้างอิงจาก : https://www.ruataewada.com/home-fence/
 14. ลวดหนาม มีกี่ประเภท ลวดหนามมี 2 แบบ ลวดหนาม ที่เราพอจะนึกออกและเคยเห็น มีอยู่ 2 ประเภทที่เห็นได้ชัดๆ คือ ลวดหนามล้อมบ้านทั่วไป ลวดหนามหีบเพลง 1. ลวดหนามล้อมบ้านทั่วไป ลวดหนามประเภทนี้ก็คือลวดหนามล้อมที่ดิน ล้อมบ้าน ล้อมส้วน ล้อมที่ดินทั่วไปของเรานั่นเอง โดยมากจะแบ่ง ตามลักษณะของปมหนาม หรือ รูปแบบวิธี หรือ คุณภาพการพันนั่นเอง 1.1 ลักษณะของหนามปมลวดหนาม ลวดหนามในปัจจุบัน มีรูปแบบการพันปมหนามอยู่ 2 แบบ คือ 1.1.1 การพันเกลียวหนามแบบธรรมดา (Conventional) เป็นการพันเกลียวลวดหนามแบบเก่า มีโอกาสที่หนามจะหลุด หรือเกลียวหนามอาจคลายได้ในส่วนของตัวเส้นลวดจะมีการพันเกลียวแบบหลวมๆ ไม่แน่น มีโอกาสที่ติดตั้งแล้วจะทำให้ลวดหนามหย่อนในอนาคต ตัวอย่างมีให้เห็นตามทั่วไป (ตามรูปด้านล่าง) ลวดหนามทั่วไป ลวดหนามประเภทนี้เราผมเห็นกันได้มากตามพื้นที่ทั่วไป เส้นลวดมักมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับลวดหนามประเภทอื่น แต่ค่อนข้างหาซื้อได้ง่าย ซึ่งมีข้อดีคือเป็นลวดหนามที่ราคาถูก มักขายเป็น ชั่งกิโลขาย ข้อเสียหนึ่ง คือเมื่อเป็นการชั่งกิโลขาย 5 กิโลบ้าง 10 กิโลบ้างจะ ทำให้ความยาวลวดแต่ละม้วน จะไม่เท่ากันเป็นเหตุผลให้การทำงานยากมากขึ้น เนื่องจากการที่ต้องทำการต่อลวดหลายรอบ อีกหนึ่งปัญหาที่พบเจอกับการล้อมรั้วลวดหนามคือ ขึ้นสนิมง่าย เพราะลวดหนามทั่วไป จะเป็นการชุบแบบไฟฟ้า (Electroplating) ซึ่งการชุบซิงค์แบบนี้ปริมาณซิงค์ที่ชุบค่อนข้างที่บางมาก ๆ ทำให้อายุการใช้งานของลวดหนามทั่วไปเกิดสนิมเร็ว ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี เริ่มขึ้นสนิมแล้ว หรือจะเป็นปัญหาล้อมรั้วลวดหนามทั่วไปจะขาดง่าย ขึงไม่ตึง หย่อน รวมถึงตัวเกลียวหนาม ที่ถักมาไม่แน่นทำให้เป็นสาเหตุของลวดหนามไม่ตึง และหย่อนง่าย ซึ่งถ้าสังเกตการล้อมรั้วลวดหนามทั่วไปที่ติดตั้งตามท้องตลาด ติดตั้งไปได้ 1-2 เดือน รั้วลวดหนามทั่วไปจะเริ่มหย่อนเป็นท้องช้าง ไม่สวยงาม หรือเห็นรั้วลวดหนามขาดเป็นบางช่วง ทำให้เปลืองงบประมาณในการซื้อลวดหนามมาติดตั้งใหม่ เสียทั้งเวลา เสียทั้งค่าแรง ลวดหนาม รั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย ลวดหนามกันสนิม
 15. ปลูกผักหลังบ้านต้องล้อมรั้วไหม? เรื่องควรรู้ก่อนลงมือทำสวนครัว สวนครัวหลังบ้าน กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้เรามีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานเองได้อีกด้วย แต่หลายคนอาจสงสัยว่าจำเป็นต้องล้อมรั้วหรือไม่? วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก ข้อดีของการล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า: สัตว์เลี้ยงของเราหรือสัตว์ป่าอย่างนก หนู กระรอก อาจเข้ามาทำลายแปลงผักของเราได้ การล้อมรั้วจึงช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ กำหนดขอบเขต: รั้วจะช่วยกำหนดขอบเขตของแปลงผักให้ชัดเจน ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายต่อการดูแลรักษา เพิ่มความสวยงาม: การเลือกรั้วที่สวยงามเข้ากับสไตล์บ้าน จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสวนหลังบ้านของเราได้อีกด้วย ข้อเสียของการล้อมรั้ว ค่าใช้จ่าย: การสร้างรั้วต้องใช้งบประมาณพอสมควร ทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรง หากมีงบจำกัดอาจเป็นข้อพิจารณา บดบังทัศนียภาพ: รั้วอาจบดบังทัศนียภาพและทำให้สวนดูอึดอัดได้ โดยเฉพาะรั้วทึบสูง การบำรุงรักษา: รั้วก็ต้องการการดูแลรักษาเช่นกัน ทั้งการทำความสะอาด การทาสี เพื่อให้คงความสวยงามและใช้งานได้ยาวนาน แล้วจำเป็นต้องล้อมรั้วหรือไม่? จริงๆ แล้วการล้อมรั้วไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของผักที่ปลูก: หากปลูกผักที่สัตว์ไม่ค่อยสนใจ เช่น พริก ตะไคร้ อาจไม่จำเป็นต้องล้อมรั้ว สภาพแวดล้อม: หากบริเวณบ้านมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าชุกชุม การล้อมรั้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำ งบประมาณ: หากมีงบจำกัด อาจเลือกใช้วิธีอื่นในการป้องกันสัตว์ เช่น ใช้ตาข่ายคลุมแปลงผัก หรือปลูกพืชไล่แมลง สรุป การล้อมรั้วสวนผักหลังบ้านมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นก่อนตัดสินใจ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้รอบคอบ หากไม่จำเป็นต้องล้อมรั้ว ก็สามารถใช้วิธีอื่นในการป้องกันสัตว์และดูแลแปลงผักได้เช่นกัน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนทำสวนผักหลังบ้านนะคะ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้เลยค่ะ โปรโมชั่นสำหรับคุณ ลวดหนาม ตาข่ายถักรั้วตาข่าย รั้วแรงดึง
 16. โฉนดที่ดิน “3 ข้อ เข้าใจง่ายๆ ก่อนซื้อ-ขายที่ดิน” >โฉนดที่ดิน ถือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างเสริมมูลค่าได้ตลอดเวลา ทำให้หลายๆคนเลือกที่จะซื้อ-ขายโฉนดที่ดินเพื่อเก็งกำไร แต่ก่อนที่เราจะซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน เราต้องรู้ก่อนว่าโฉนดที่ดินแบบใดซื้อ-ขายได้บ้าง และโฉนดมีกี่แบบ? แตกต่างกันอย่างไรบ้าง? เพื่อป้องกันข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องกันในภายหลัง วันนี้เรารวบรวม 3 ข้อง่ายๆมาให้ทำความเข้าใจกันแล้ว… โฉนดที่ดินมีกี่แบบ? โฉนดที่ดินทั่วไปสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ โฉนดที่ดิน (นส. 4) หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ (นส.3) และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในลักษณะการถือครอง การใช้ประโยชน์ และการซื้อขาย ซึ่งจะแยกย่อยลงไปอีกและมีลักษณะแตกต่างกัน โฉนดที่ดินแต่ละแบบต่างกันอย่างไร? โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดง หรือ นส.4 หนังสือที่ทางราชการหรือกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายเพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ที่เป็นเจ้าของ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน และมีหมุดแสดงพื้นที่ชัดเจน หากผู้ใดมีโฉนดไว้ในครอบครองก็ถือได้ว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอย่างสมบูรณ์ โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียว หรือ นส. 3 ก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้ โดยที่ดินจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ครอบครองต้องทำให้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์ต่างจาก นส.4 ที่สามารถปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ หรือ นส. 3/นส. 3 ข หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเอกสารที่แสดงสิทธิการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้นๆ เหมือนกันกับ นส. 3 ก แต่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไม่มีการวัดพื้นที่โดยละเอียด ลักษณะเป็นรูปแผนที่ลอยๆ อาจะใช้การอ้างอิงวัตถุ หรือต้นไม้ในบริเวณนั้นๆเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือบางกรณีใช้ออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่ง นส. 3 เป็นเอกสารที่นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้ และนส. 3 ข เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นออกออกให้แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือสีแดง หรือ ส.ป.ก.4-01 เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน หรือเอกสารที่ออกให้เจ้าของมีสิทธิในการทำเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเกษตรกรรม เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ใบจอง หรือ นส.2 หนังสือที่ทางราชการออกให้ประชาชนเพื่ออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ที่มีใบจองต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ดินมากกว่า 75% ของที่ดิน ภายใน 6 เดือนหลังได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี สิทธิทำกิน หรือ สทก. หนังสือที่ราชการออกให้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ออกให้ โดยผู้ถือสิทธิ์จะต้องทำประโยชน์ โดยกรมป่าไม้สามารถยึดคืนพื้นที่ดินได้ทันทีหากปล่อยรกร้างติดต่อกันเกิน 2 ปี ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาแต่เดิม ไม่ใช่เอกสารสิทธิแสดงการครอบครองที่ดิน ที่ดินลักษณะนี้มักเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆทั้งสิ้น เป็นลักษณะของการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น แต่จะไม่มีสิทธิในการครอบครองที่ดิน เจ้าของที่ดินตัวจริงคือ รัฐ ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 หนังสือที่แสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินและให้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในใบไต่สวนได้ ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และโอนให้กันได้ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือเป็นการจดทะเบียนโอนมรดก โฉนดที่ดินแบบใดสามารถซื้อ-ขายได้? โฉนดที่ดินที่ซื้อ-ขายได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีแดง หรือ นส.4 : สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง หรือค้ำประกันได้ทั้งหมด ทำให้นิยมซื้อขายมากที่สุด และมีมูลค่าด้านราคาสูงที่สุด ราคาของโฉนด นส.4 มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเอกสารชนิดอื่นๆ โดยหากมีการซื้อขาย ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือ เป็นโมฆะ โฉนดที่ดินตราครุฑสีเขียว หรือ นส. 3 ก : สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ โดยเมื่อมีการสอบเขตแล้ว เจ้าของสามารถนำหลักฐานไปขออกโนดได้ทันทีไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน โฉนดที่ดินตราครุฑสีดำ หรือ นส. 3/นส. 3 ข : สามารถซื้อ ขาย โอนได้ โดยการซื้อ-ขายจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามาทำการรังวัดและติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน ถ้าไม่มีใครยื่นเรื่องขอคัดค้าน จึงจะสามารถทำเรื่องขอออกโฉนดได้ โฉนดที่ดินที่ซื้อ-ขายไม่ได้ โฉนดที่ดินตราครุฑสีน้ำเงินหรือสีแดง หรือ ส.ป.ก.4-01 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ โดยทายาทจะต้องทำเกษตรกรรมเท่านั้น หรือให้เช่าเพื่อการเกษตรได้ ใบจอง หรือ นส.2 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ สิทธิทำกิน หรือ สทก. : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภ.บ.ท.5 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 : ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน จำนองได้ แต่สามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้ เป็นอย่างไรกันบ้างกับการทำความเข้าใจ 3 ข้อง่ายๆ ก่อนซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน สำหรับใครที่ถือโฉนดที่ดินไว้อย่าลืมเช็คว่าตัวเองถือเอกสารลักษณะใด เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เต็มที่ หรือใครที่กำลังจะมองหาซื้อที่ดินก็อย่าลืมเช็คกันนะว่าที่ดินนั้นสามารถซื้อ-ขายได้หรือไม่เพื่อให้เรามีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโดยปราศจากข้อพิพาทอีกด้วย หลังซื้อแล้ว ควรทำรั้วให้ชัดเจนเพื่อแสดงอาณาเขตบุกรุกที่ดิน ที่มา kasetphan
 17. ConTel SIP ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว สวยงาม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ConTel SIP ผนังภายในที่เหนือกว่า - ติดตั้งง่าย รวดเร็วทันใจ: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กตัว c ด้วยตะปูหรือสกรู - ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง - พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที สวยงามทันสมัย โดยไม่ต้องเสียเวลาฉาบผิว: - ผิวผนังเรียบเนียน ทาสีได้เลย - เก็บรอยต่อระหว่างแผ่นและหัวสกรู โดยที่ไม่ต้องทำการฉาบทั้งผนัง - ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง - กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ - เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่ากับการลงทุน: - ราคาประหยัด - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมาก - ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ประหยัดค่าแรงงาน ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับงานก่อสร้างผนังภายใน - ช่างมืออาชีพ ต่างรู้ดีว่าผนังภายในที่ดีมีความสำคัญต่อบ้านและอาคาร ConTel SIP ตอบโจทย์ทุกความต้องการของช่าง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป - งานก่อสร้างที่รวดเร็ว ช่วยให้ช่าง ประหยัดเวลา ทำงานเสร็จเร็ว รับงานได้มากขึ้น - ผลงานที่สวยงาม ประทับใจลูกค้า สร้างชื่อเสียงให้กับช่าง - ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มผลกำไรให้กับช่าง ConTel SIP : ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: - เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 - ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของช่าง
 18. ร้าวเป็นเรื่อง! ผนังร้าวแบบไหนควรเรียกช่าง สิ่งที่กวนใจอันดับต้นๆของเจ้าของบ้าน คงหนีไม่พ้นรอยร้าวของบ้าน มักจะเกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หากผนังบ้านของเรามีรอยร้าวเล็กน้อยตามผนังก็ยังพอให้อภัยกันได้ แต่ถ้าเกิดบ้านร้าวทั้งหลังล่ะใครจะทนไหว มาดูกันดีกว่าว่ารอยร้าวแบบไหนที่ส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับคุณ รอยร้าวลายงาตามผนัง รอยร้าวลักษณะนี้ มักเกิดจากขั้นตอนการฉาบปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน หากฉาบหนาเกินไปจะมีโอกาสเกิดรอยแตกร้าวของผนังอย่างแน่นอน แก้ไขได้ด้วยการสกัดและฉาบใหม่ หรือเลือกใช้ผนังแบบใหม่ นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่สามารถลดปัญหารอยร้าวแตกลายงาได้จริง รอยร้าวแนวดิ่งบนผนัง รอยร้าวแนวดิ่ง เกิดจากการแอ่นตัวของพื้นและคานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น เนื่องจากรองรับน้ำหนักมากเกินไป ถือว่าเข้าขั้นอันตราย ควรลดน้ำหนักกดทับด้วยการย้ายของออกทันที และเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบในเรื่องโครงสร้าง รอยร้าวที่มีสนิมบริเวณเหล็กเสริมใต้พื้น รอยร้าวลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นบ่อยเมื่อพื้นหลังคาดาดฟ้ามีน้ำขัง และซึมเข้ามาถึงเหล็กภายในพื้นคอนกรีต ขยายตัวและดันให้คอนกรีตหุ้มเหล็กหลุดลงมา ทำให้พื้นไม่สามารถรับน้ำหนักมากๆได้ เข้าขั้นอันตราย ควรเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ รอยร้าวเฉียงกลางผนัง รอยร้าวเฉียง 45 องศาบนผนังอาจมีหลายเส้นขนานกัน เกิดจากการทรุดตัวของฐานรากด้านใดด้านหนึ่ง หากมีรอยร้าวขยายเพิ่มขึ้นหรือเกิดรอยร้าวทั่วบ้าน ควรติดต่อวิศวกรโดยด่วน รอยแตกร้าวบนเพดาน รอยเส้นตรงหรือกากบาทร้าวเข้าหาเสาทั้ง 4 เสา เกิดจากการรับน้ำหนักมากเกินไป อาจทำให้ถล่มลงมาได้ ควรติดต่อวิศวกรโดยด่วนเพื่อมาตรวจสอบโครงสร้างเสา-คาน โดยลักษณะผนังร้าวเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างความรำคาญใจให้แก่เจ้าของบ้าน รอยร้าวตามผนังพวกนี้ ยังบ่งบอกสัญญาณอันตรายของบ้านเราได้อีกด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากวนใจเรื่องรอยร้าว จึงควรเลือกใช้โครงสร้างเสาและคานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างระบบ ConTel Home เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวของบ้านคุณ โปรโมชั่นสำหรับคุณ ผนังบ้านร้าว ผนังแตกร้าว
 19. ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการบ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และทนทาน https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr8FxP_Il_m_-miHHqlFdch5cCZSXnXbHKWg&s ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่เหนือกว่า เย็นสบายตลอดปี: - แผ่นผนัง SIP ประกอบด้วยโฟมความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก คงความเย็นสบายภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน: - บ้านที่สร้างด้วยผนัง ConTel SIP ใช้พลังงานน้อยลง ช่วยลดค่าไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวยงามทันสมัย: - ผนัง ConTel SIP มีผิวเรียบ ไม่ต้องฉาบ ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างด้วยตะปูหรือสกรู ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับบ้านของคุณ - บ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และ ทนทาน - เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่อื่นๆ อีกมากมาย - ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ในคุณภาพ ConTel SIP : ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของคุณ
 20. **เลี้ยงปลานิล ปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย รายได้งาม** ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีผลผลิตต่อปีเฉลี่ย 200,000-250,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าทางการผลิตกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มสัตว์น้ำจืดทั้งหมด ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อสภาพอากาศและโรคภัยไข้เจ็บ จึงเหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็นอาชีพหรือเพื่อบริโภคในครอบครัว **วิธีการเลี้ยงปลานิล** การเลี้ยงปลานิลสามารถทำได้หลายวิธี ที่นิยมกัน ได้แก่ * **การเลี้ยงในบ่อดิน** เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บ่อดินที่ใช้เลี้ยงปลานิลควรมีขนาดกว้างอย่างน้อย 1 เมตร และลึกอย่างน้อย 2 เมตร บ่อดินควรระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน * **การเลี้ยงในกระชัง** เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดพื้นที่ สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อน้ำธรรมชาติและบ่อน้ำขุด กระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลควรมีขนาดกว้างอย่างน้อย 2 เมตร และลึกอย่างน้อย 1 เมตร * **การเลี้ยงในระบบปิด** เป็นวิธีที่ทันสมัยและสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ง่าย ระบบปิดที่ใช้เลี้ยงปลานิล ได้แก่ ระบบบ่อกรอง ระบบบ่อวนน้ำ ระบบบ่อไหลเวียน เป็นต้น **ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลานิล** ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลานิล ได้แก่ * **พันธุ์ปลา** ควรเลือกพันธุ์ปลานิลที่แข็งแรง ทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ * **น้ำ** น้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิลควรสะอาด มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ * **อาหาร** ควรให้อาหารปลานิลอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ * **การจัดการโรคและศัตรูพืช** ควรหมั่นตรวจดูปลาเป็นประจำ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและศัตรูพืช **การเก็บเกี่ยวปลานิล** ปลานิลสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 6-7 เดือน หรือเมื่อมีน้ำหนักประมาณ 500-700 กรัม ปลานิลสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น ปลานิลทอด ปลานิลผัดฉ่า ปลานิลต้มยำ เป็นต้น **ข้อดีของการเลี้ยงปลานิล** การเลี้ยงปลานิลมีข้อดีหลายประการ ดังนี้ * **เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี** * **เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก** * **เป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว** * **เป็นอาชีพที่ไม่ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก** **สรุป** การเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อบริโภคในครอบครัว ลวดหนาม รั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย ลวดหนามกันสนิม
 21. การตรวจแมมโมแกรมเป็นวิธีการสำคัญในการตรวจหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก การแปลผลแมมโมแกรมจะช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพเต้านมของคุณได้ดีขึ้น ในบทความนี้เราจะอธิบายถึงการแปลผลแมมโมแกรมในแต่ละค่า ระบบการรายงาน BIRADS BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลแมมโมแกรม แบ่งออกเป็น 7 ระดับ: BIRADS 0: ต้องการการตรวจเพิ่มเติม BIRADS 1: ผลปกติ BIRADS 2: พบลักษณะที่ไม่เป็นอันตราย BIRADS 3: ความเสี่ยงต่ำ ควรติดตามผลใน 6 เดือน BIRADS 4: ความเสี่ยงสูง ต้องตรวจเพิ่มเติม BIRADS 5: ความเสี่ยงสูงมาก ต้องตรวจเพิ่มเติมทันที BIRADS 6: ยืนยันว่ามะเร็ง ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านม เนื้อเยื่อเต้านมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท: A: ไขมันเป็นส่วนใหญ่ B: เนื้อเยื่อปานกลาง 😄 ความหนาแน่นสูง 😧 ความหนาแน่นมากที่สุด ลักษณะของก้อนเนื้อ เมื่อพบก้อนเนื้อ แพทย์จะประเมินลักษณะดังนี้: ขนาด: ระบุเป็นมิลลิเมตร รูปร่าง: กลมหรือรี ขอบ: ชัดเจนหรือไม่ชัดเจน ลักษณะภายใน: ของแข็งหรือถุงน้ำ การสะสมของแคลเซียม แคลเซียมสะสมแบ่งเป็น: Microcalcifications: จุดเล็ก ๆ อาจเป็นสัญญาณของมะเร็ง Macrocalcifications: ขนาดใหญ่ มักไม่เป็นอันตราย สรุป การตรวจแมมโมแกรมและการเข้าใจค่าผลตรวจจะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพเต้านมได้อย่างถูกต้อง การแปลผลแมมโมแกรมด้วยระบบ BIRADS ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ ลักษณะของก้อนเนื้อ และการสะสมของแคลเซียม เป็นสิ่งที่สำคัญในการตรวจหาและป้องกันมะเร็งเต้านม ควรตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที ขอบคุณข้อมูลจาก; https://praew.com/praew-special/534189.html https://www.dailynews.co.th/articles/3473188/ https://medthai.com/breast-screening/
 22. **เลี้ยงแมว สัตว์เลี้ยงแสนรัก เป็นเพื่อนคู่ใจ** แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่น่ารัก ขี้อ้อน และสามารถเข้ากับคนได้ดี การเลี้ยงแมวเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและความสุขให้กับเจ้าของเป็นอย่างมาก **การเตรียมการเลี้ยงแมว** ก่อนเลี้ยงแมวควรเตรียมการดังนี้ * **ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแมว** ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์แมว นิสัยและความต้องการพื้นฐานของแมว เพื่อให้สามารถเลี้ยงแมวได้อย่างเหมาะสม * **เตรียมความพร้อมด้านสถานที่** ควรเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงแมวให้เพียงพอกับขนาดของแมว * **เตรียมอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงแมว** ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงแมว เช่น อาหาร น้ำดื่ม กระบะทราย เปลนอน ของเล่น เป็นต้น **การดูแลรักษาแมว** การดูแลรักษาแมวสามารถทำได้ดังนี้ * **ให้อาหารแมว** ควรให้อาหารแมวอย่างสม่ำเสมอ อาหารแมวควรมีครบถ้วนทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ * **ให้น้ำดื่มแมว** ควรให้น้ำดื่มแมวอย่างสะอาดและเพียงพอ * **ทำความสะอาดกระบะทรายแมว** ควรทำความสะอาดกระบะทรายแมวทุกวัน * **พาแมวไปตรวจสุขภาพ** ควรพาแมวไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย **ข้อดีของการเลี้ยงแมว** * เป็นสัตว์ที่น่ารัก ขี้อ้อน และสามารถเข้ากับคนได้ดี * สามารถช่วยบำบัดความเครียดและโรคซึมเศร้าได้ * สามารถช่วยกำจัดหนูและแมลงในบ้านได้ **ข้อเสียของการเลี้ยงแมว** * อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะได้ เช่น กลิ่นมูลแมว เป็นต้น * อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่ายา เป็นต้น **ช่องทางการหาแมวมาเลี้ยง** สามารถหาแมวมาเลี้ยงได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ * ซื้อจากฟาร์มแมว * รับเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์สัตว์ * หามาเลี้ยงจากเพื่อนหรือญาติ การเลี้ยงแมวเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและความสุขให้กับเจ้าของเป็นอย่างมาก เพียงศึกษาข้อมูลและเตรียมการอย่างรอบคอบก็สามารถเลี้ยงแมวให้มีความสุขได้ **เคล็ดลับการเลี้ยงแมว** * ควรให้ความรักและความเอาใจใส่แก่แมวอย่างสม่ำเสมอ * ควรฝึกสอนแมวให้เชื่อฟังคำสั่ง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข * ควรพาแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำ * ควรหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อกำจัดกลิ่นมูลแมวและป้องกันโรคติดต่อ การเลี้ยงแมวเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจ หากสามารถเลี้ยงแมวได้อย่างเหมาะสมแล้ว แมวจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรักและเป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีให้กับเจ้าของ โปรโมชั่นสำหรับคุณ รั้วตาข่าย รั้วแรงดึง ลวดหนาม ตาข่ายถัก
 23. หินปูนในเต้านม เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยโดยมักไม่มีอาการและตรวจพบได้จากการตรวจแมมโมแกรม อย่างไรก็ตาม หินปูนบางชนิดอาจเป็นรอยโรคที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง หรือรอยโรคบางประเภทที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่สูงขึ้น การจำแนกหินปูนเต้านมชนิดอันตรายสามารถดูได้จาก: รูปร่าง ขนาด การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจติดตาม หินปูนในเต้านมจะพบจากการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น พบได้ยากจากการคลำเต้านมหรือการตรวจอัลตราซาวด์ ดังนั้น การตรวจคัดกรองแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีในผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป จะช่วยให้สามารถพบรอยโรคแบบหินปูนได้ รวมถึงช่วยในการติดตามหินปูนได้ด้วย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมให้เป็นแบบ 3 มิติ (Digital breast tomosynthesis) ซึ่งใช้เวลาถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า ได้ภาพหินปูนที่ละเอียดและคมชัดถึงระดับมิลลิเมตร หากพบว่ามีความผิดปกติในเต้านม สามารถเจาะชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยได้ทันที โดยการฉีดยาชา ไม่ต้องดมยาสลบ มีแผลขนาดเล็กเท่ารูเข็ม เจ็บตัวน้อย และไม่ต้องนอนโรงพยาบาล สรุป การตรวจแมมโมแกรมเป็นวิธีสำคัญในการตรวจหาและติดตามหินปูนในเต้านม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ ทำให้การตรวจพบหินปูนแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น หากพบความผิดปกติสามารถทำการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยได้ทันที ขอบคุณข้อมูลจาก; https://praew.com/praew-special/534189.html https://www.dailynews.co.th/articles/3473188/ https://medthai.com/breast-screening/
 24. Morpheus8 เป็นเทคโนโลยีการยกกระชับผิว โดยใช้พลังงานคลื่นวิทยุ RF (Radio frequency) ที่สามารถปล่อยพลังงานยกกระชับผิวให้กลับมาตึงกระชับ ลดริ้วรอยและผิวที่หย่อนคล้อย ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด (Non - Surgical Lifting ) ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ทิ้งรอยแผล และยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผิว สามารถเข้าสู่ผิวได้ลึก เครื่อง Morpheus8 ทำงานยังไง เครื่อง Morpheus8 จะเป็นการปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุชนิดสองขั้วผ่านทางเข็มเล็ก ๆ จากหัวทิป สามารถปรับระดับความลึกของพลังงานที่ต้องการปล่อยได้ โดยคลื่นความถี่วิทยุที่ลงสู่ชั้นใต้ผิวแล้วจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนและทำให้ส่วนของโครงสร้างผิวเกิดการสร้างและจัดเรียงระเบียบใหม่ ในส่วนของชั้นไขมันเมื่อเจอกับพลังงานความร้อนก็จะเกิดการสลาย ทำให้ความหนาของชั้นไขมันลดลง แต่ในชั้นผิวหนังแท้จะแข็งแรงและหนาขึ้น เมื่อมองจากภายนอกจึงทำให้ผิวดูกระชับ เรียบเนียน ดูเฟิร์มขึ้น Morpheus8 มีข้อดียังไงบ้างในการรักษาดูแลผิวและความงาม 1. ปรับปรุงคุณภาพผิว Morpheus8 ช่วยลดริ้วรอยและรอยย่น, รอยแตกลาย, รอยแผลเป็นจากสิว บนผิวหนัง ทำให้ผิวดูเรียบเนียนและกระชับขึ้น 2. กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน การรักษาด้วยความถี่วิทยุและไมโครนีดลิ่งสามารถกระตุ้นชั้นผิวให้ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสารประกอบหลักที่ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นและความเรียบเนียน 3. ความปลอดภัยสูง การรักษาด้วย Morpheus8 ถือว่ามีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด 4. ฟื้นตัวเร็ว เนื่องจากเป็นการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือการรักษาที่รุนแรงกว่า 5. รักษาได้หลายบริเวณ Morpheus8 สามารถใช้รักษาในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น ใบหน้า, คอ, หน้าอก, แขน และส่วนอื่นๆ ที่ต้องการการปรับปรุงผิว 6. อุปกรณ์ Morpheus8 สามารถปรับการตั้งค่าได้หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น Morpheus 8 เหมาะกับใครบ้าง · ผู้ที่ต้องการลดเลือนริ้วรอย · รักษาแผลเป็น และผิวที่ไม่เรียบเนียน · ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ซึ่งการทำยกกระชับผิวหน้าด้วยโปรแกรม Morpheus 8 เป็นการแก้ไขปัญหาผิวได้หลายระดับตั้งแต่ชั้นหนังแท้ถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ช่วยให้ผิวยืดหยุ่น กระชับ เรียบเนียน พร้อมกับดูเฟิร์มขึ้น แต่อาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการ Morpheus 8 ที่ค่อนข้างสูง โดยราคาที่ทำอาจจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 – 90,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิก โดยที่เอสติมา การโปรแกรม Morpheus Pro ราคาเริมต้นจะอยู่ที่ 29,000 บาท ซึ่งเป็นราคาโปรพิเศษ ยิงทั่วหน้า และยังแถมฟรี GROWTH FACTORS ให้อีกด้วย หากท่านใดสนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aestimaclinic.com/morpheus8/
 25. ConTel SIP ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว สวยงาม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ConTel SIP ผนังภายในที่เหนือกว่า - ติดตั้งง่าย รวดเร็วทันใจ: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กตัว c ด้วยตะปูหรือสกรู - ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง - พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที สวยงามทันสมัย โดยไม่ต้องเสียเวลาฉาบผิว: - ผิวผนังเรียบเนียน ทาสีได้เลย - เก็บรอยต่อระหว่างแผ่นและหัวสกรู โดยที่ไม่ต้องทำการฉาบทั้งผนัง - ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง - กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ - เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่ากับการลงทุน: - ราคาประหยัด - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมาก - ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ประหยัดค่าแรงงาน ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับงานก่อสร้างผนังภายใน - ช่างมืออาชีพ ต่างรู้ดีว่าผนังภายในที่ดีมีความสำคัญต่อบ้านและอาคาร ConTel SIP ตอบโจทย์ทุกความต้องการของช่าง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป - งานก่อสร้างที่รวดเร็ว ช่วยให้ช่าง ประหยัดเวลา ทำงานเสร็จเร็ว รับงานได้มากขึ้น - ผลงานที่สวยงาม ประทับใจลูกค้า สร้างชื่อเสียงให้กับช่าง - ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มผลกำไรให้กับช่าง ConTel SIP : ผนังภายในที่ช่างมืออาชีพต้องเลือก ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: - เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 - ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของช่าง
 26. ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ผนัง ConTel SIP เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการบ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และทนทาน https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr8FxP_Il_m_-miHHqlFdch5cCZSXnXbHKWg&s ConTel SIP ผนังกันความร้อนที่เหนือกว่า เย็นสบายตลอดปี: - แผ่นผนัง SIP ประกอบด้วยโฟมความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก คงความเย็นสบายภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน: - บ้านที่สร้างด้วยผนัง ConTel SIP ใช้พลังงานน้อยลง ช่วยลดค่าไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวยงามทันสมัย: - ผนัง ConTel SIP มีผิวเรียบ ไม่ต้องฉาบ ดีไซน์โมเดิร์น เข้ากับบ้านทุกสไตล์ แข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ยาวนาน: - ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กันน้ำ กันปลวก ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา: - แผ่นผนัง SIP ขนาดใหญ่ ยึดติดกับโครงสร้างด้วยตะปูหรือสกรู ไม่ต้องรอซีเมนต์แห้ง พร้อมสำหรับงานตกแต่งต่อได้ทันที ConTel SIP : ตัวเลือกที่ใช่สำหรับบ้านของคุณ - บ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน สวยงาม และ ทนทาน - เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่อื่นๆ อีกมากมาย - ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ในคุณภาพ ConTel SIP : ผนังกันความร้อนที่บ้านของคุณต้องการ ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่: เบอร์โทรศัพท์: 099 417 9442 ไลน์: @contelsip แหล่งอ้างอิง : https://contelhome.com/the-interior-walls-that-professionals-must-choose/ ConTel SIP : เพราะเราเข้าใจความต้องการของคุณ
 27. ConTel Home เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง เราพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ภายใต้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธา และนวัตกรรมวัสดุ ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของแรงงาน รวมไปถึงเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างที่ไม่แน่นอนอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล "โครงสร้างเหล็ก" ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างปัจจุบัน การก่อสร้างในประเทศไทยหลายคนมักจะคุ้นเคยกับการใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือการใช้ระบบหล่อในที่ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีความชำนาญมาปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทนี้ เพราะรายละเอียดเยอะต้องใช้เวลาในการติดตั้งแบบ และค้ำยันในส่วนต่างๆ ในขณะที่การก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก เป็นวัสดุที่ได้คุณภาพตามกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบควบคุมคุณภาพ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้แรงงานจำนวนน้อย ไม่ต้องอาศัยทักษะหรือฝีมือสูงก็สามารถติดตั้งได้ นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างปัจจุบัน คอนเทล โฮม ได้สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการด้วยโครงสร้างเหล็กมาหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว อาคารสโมสร ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น ช่วงสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทางคอนเทล โฮม ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างหนัก เราจึงได้ผลิตตู้ Swab Unit หรือตู้ตรวจเชื้อแรงดันบวกที่ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลัก โครงสร้างเหล็ก ติดตั้งไว ได้คุณภาพ คอนเทล โฮม กับนวัตกรรมการก่อสร้างด้วยเสา-คานเหล็ก ที่ไม่ใช้วิธีการเชื่อม แต่ติดตั้งด้วยการเจาะรู Laser Cut เหล็กมาจากโรงงาน ก่อนจะมาประกอบเสา-คานที่หน้าไซต์งานด้วยการยิงรีเวท (Rivet) ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้ยาวนาน ConTel SIP Panel ผนังโครงสร้างสำเร็จรูปกันความร้อน สำหรับภายในอาคาร สามารถใช้เป็นผนัง สำหรับกั้นห้องพื้นที่รูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในโครงการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน บ้านพัก บ้านโมดูลาร์ โรงงาน โรงละคร ห้องประชุม ที่มา contelhome
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 107 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...