Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ • คุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ • ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 3. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป • ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ • การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ • ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล และการดูแลบำรุงรักษาก่อนเสีย • การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 4. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตร • การใช้พื้นที่ทางการเกษตร • การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์พืช • เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร • การจัดภูมิทัศน์ เช่น การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม • การดูแลบำรุงรักษา เช่น การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย • การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ • การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร • เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมการใช้ • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตร • การใช้พื้นที่ทางการเกษตร • การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์พืช • เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร • การจัดภูมิทัศน์ เช่น การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม • การดูแลบำรุงรักษา เช่น การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย • การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ • การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมการใช้ • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 6. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป • ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ • การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ • ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล และการดูแลบำรุงรักษาก่อนเสีย • การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 7. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการ • ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) • สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 12 • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 12 • นโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ • สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 8. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป • ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ • การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ • ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล และการดูแลบำรุงรักษาก่อนเสีย • การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 9. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ • ความรู้เกี่ยวกับหลักการประสานงาน • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 • เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม โทร 081–3717305 LINE ID: @777tardv (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/zd1f7xa)
 10. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 ลงเมื่อ 09เม.ย.2020 คำแนะนำซื้อขายในระยะสั้น 1,620 - 1,660 กรอบ BUY1,600 - 1,630 จุดเข้า 1,670 - 1,690 เป้าหมาย 1,595 Stop-Loss ราคาทองหากยืน $1650 ไม่ได้ยังดูเป็นทรงพักฐานสั้นๆไปก่อน คืนนี้สำคัญเพราะมีข่าวและตัวเลขประกาศหลายตัวมีทั้งบวกและลบกับราคาทองรวมถึงการประชุมโอเปคที่คาดกันว่าจะจับมือรัสเชียลดการผลิตเพื่อรักษาราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพ หากเป็นจริงจะเป็นบวกกับทองและตลาดหุ้นสั้นๆ ดังนั้นคืนนี้เราจะเห็นเทรนของราคาทองที่ชัดเจนขึ้นก่อนตลาดจะปิดช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ภาพรวมทองขึ้นมาชุดนี้ดูค่อนข้างดีแต่เนื่องจากราคาขึ้นมาค่อนข้างมากจึงอาจเห็นการทำกำไรและผันผวนเป็นระยะๆ กลยุทธ์ : จับตาคืนนี้และค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยรวมเรายังให้น้ำหนักการซื้อเมื่อย่อ และหนีถ้าราคายืน $1600 ไม่ได้ ส่วนแนวต้านถ้าขึ้นมาแถว $1675 ขึ้นไปแข็งมาก จึงให้ขายทำกำไร ส่วนสถานะการณ์โควิดทั่วโรคยังแพร่เชื้อต่อแต่เริ่มดีขึ้นบ้างและตลาดก็ซึมซับข่าวร้ายนี้มาเยอะแล้ว ยิ่งคืนนี้สหรัฐฯเริ่มโหวตแผนอัดฉีด SME ก็จะกระตุ้นทองและหุ้นให้ไปต่อ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 11. วิเคราะห์กราฟ XAU/USD รายวัน ประจำวันที่ 9 เมษายน 63 BY ATFX ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (8 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะพลิกผันดีขึ้นหลังผ่านพ้นสัปดาห์นี้ และจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากนายเบอร์นี่ แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์ ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ --- RYT9 ทางเทคนิค ทองคำทำ SW Down ระยะสั้น ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้วนะครับ ซึ่ง กราฟเหมือนจะหลุดกรอบเทรนไลน์ลงมาแล้ว แต่ยังเลียบ ๆ เคียง ๆ ใกล้ ๆ เส้นเทรนไลน์อยู่ ซึ่งราคาควรจะมีการปรับตัวขึ้นมาที่ 1658 แต่ดูเหมือนว่า ยังสะสมแรงไม่สุด ก็มีอกาสจะหลุด เทรนไลน์ แล้วมาที่ 1633 -1636 ครับ ยืนได้ขึ้นมาต่อ ที่ 1658-1691 การเทรดคือ ตอนนี้ต้องรอก่อน ถ้าจะซื้อ กรณีที่ 1 ถ้าราคาขึ้นมาที่ 1658 และ ยืนได้ ซื้อตาม ปิดที่ 1673**-1691-1700 กรณีที่ 2 ถ้าราคาลงมา ให้รอที่รับ 1636-1633 ลงมาแล้ว ไม่หลุด ให้วื้อตรงนี้ ไปรอปิดที่ 1673-91-1700 พร้อมกับเบรก 1658 ซื้อเพิ่ม ตาม อันนี้ในทางซื้อ ทาง S มีอยู่ 2 กรณี เช่นกัน คือ กรณีที่ 1 ถ้าราคาลงมาที่รับ 1633 เกิดหลุด ให้ S ตามทันที เป้า 1608**-1591-1568 กรณีที่ 2 ถ้าราคาพยายามขึ้นมาที่ 1658 แต่ไม่เบรก เกิดมีแทางเทียนกลับตัวเทลงมาเป็นขาลง ตรงนี้สามารถเข้า S ได้ และ มาปิดตามเป้าหมายที่ให้ไว้ในกรณีแรก หุลด 1633 S เพิ่ม ไป ครับ เป้าขาขึ้น ทองไทย เงินบาทที่ 32.815 เป้าที่ 1 1658 = 25,734 เป้าที่ 2 1673 = 25,967 เป้าที่ 3 1691 = 26,246 เป้าที่ 4 1700 = 26,386 เป้าขาลง ทองไทย เงินบาทที่ 32.815 เป้าที่ 1 1636 = 25,393 เป้าที่ 2 1608 = 24,958 เป้าที่ 3 1591 = 24,694 เป้าที่ 4 1568 = 24,337 "ใกล้กันให้มากขึ้น กรุ๊ป Line หมีเดาทองคำ ครับ 899บาท /เดือน ถามตอบปัญหาในการเทรด และการวิเคราะห์กราฟแบบ Real time สนใจกดลิ้งข้างล่างนี้ ครับ" https://line.me/ti/p/ZUqGS3B6kn
 12. วิเคราะห์กราฟ EUR/USD รายวัน ประจำวันที่ 9 เมษายน 63 BY ATFX ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (8 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะพลิกผันดีขึ้นหลังผ่านพ้นสัปดาห์นี้ และจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากนายเบอร์นี่ แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์ ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ --- RYT9 ทางเทคนิค ยูโร มีการทำแนวโน้มของ SW Down นะครับ ซึ่งจะทำให้ราคาทำการสะสมแรง และพร้อมทะยานขึ้นไป ครับ ตราบใดก็ตามที่ราคาไม่ลงมาทำ Low ต่ำสุด ที่ต่ำกว่า 1.08279 ครับ ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาที่ ต้าน 1.09250 ครับ ซึ่งตอนนี้กราฟกำลังทำรูปแบบสามเหลี่ยม ทางขึ้นนะครับ ซึ่งจ้าน 1.09250 นั้น หากยืนได้ จะไปต่อที่ 1.10391-1.11388 ครับ "ใกล้กันให้มากขึ้น กรุ๊ป Line หมีเดาทองคำ ครับ 899/เดือน ถามตอบปัญหาในการเทรด และการวิเคราะห์กราฟแบบ Real time สนใจกดลิ้งข้างล่างนี้ ครับ" https://line.me/ti/p/ZUqGS3B6kn
 13. Today
 14. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2551 • แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2551 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เหตุการณ์ปัจจุบัน และควารู้รอบตัว • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 15. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หลักการบัญชีเบื้องต้น -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2562 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 16. แนวข้อสอบ วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดและทำแผนที่ -ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ -ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ -ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 17. แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -ความรู้ด้านการสำรวจรังวัดทำแผนที่ -ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 18. แนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - แนวข้อสอบระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบบุคลากร - ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร - สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 19. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบศีลธรรมและจริยธรรม - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี - แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ - แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ - แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS - แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น - แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 20. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันราชานุกูล - ความรู้เกี่ยวกับสถาบันราชานุกูล - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบศีลธรรมและจริยธรรม - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - ความรู้ด้านงานเลขานุการ - การเขียนและการประเมินโครงการ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันราชานุกูล ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 21. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ความรู้ความสามารถทั่วไป -หลักการบัญชี -ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ -การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน -การใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 22. แนวข้อสอบ พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร - แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 - สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 23. แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของหนักงานราชการ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงนสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุ -สถานการณ์ผู้สูงอายุ และระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ -วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ -พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต้นพัฒนาสังคม ด้านผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้อง ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 24. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (โปรแกรม Word, Excel, Power Point) • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 25. (เฉลย)แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน - กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ - ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 095-6187887 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ email: dr.sheet27@gmail.com รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...