Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน 2566 รายละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows – แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows – การใช้งาน Word 2019 – แนวข้อสอบการใช้งาน Word 2019 – การใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น – แนวข้อสอบการใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น – การใช้ Excel 2019 เบื้องต้น – แนวข้อสอบการใช้ Excel 2019 เบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ – การติดตามและประเมินผล – นโยบาลรัฐบาล – นโยบายของกระทรวงแรงงาน – นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – การใช้งานออนไลน์และความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 3. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงแรงงาน 66 รายละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี – แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ New GFMIS Thai – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – นโยบาลรัฐบาล – นโยบายของกระทรวงแรงงาน – นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – การใช้งานออนไลน์และความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 4. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2564 – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – สรุปมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ – แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 5. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) – จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 – วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 6. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวด้านพลังงานและปิโตรเลียม – ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ – ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด – ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ – ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน – การตั้งงบประมาณประจำปี – การจัดทำแผนงาน โครงการ – แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน โครงการ – การบริหารแผนงานโครงการ – การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน – ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ) . 188 – แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ – แผนการปฏิรูปประเทศ – สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) – วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 7. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 450 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ   สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 450 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท
 9. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี - แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 10. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 11. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) - จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 450 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท
 12. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 – พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 – พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 – ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย – ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ – เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) – แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) – วงจรการพัฒนาระบบ – DFD (Data Flow Diagrams) – แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบจำหน่าย 01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email) 02. แบบหนังสือ 450 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลย 03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 470 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลย **แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ : https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.c0m ราคาเล่มละ 450 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท
 13. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ : https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.c0m ราคาเล่มละ 450 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท
 14. Last week
 15. ร่มเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก และมีประโยชน์ในหลาย ๆ อย่าง ใช้ในการป้องกันฝนและกันแดด ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร ร่มก็เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีหลาย ๆ คนต้องการ ทำให้มีโรงงานผลิตร่มเกิดขึ้นใหม่เยอะ ซึ่งการผลิตร่มของโรงงานในยุคนี้มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี กระบวนการรับผลิตร่มขั้นต้น โรงงานผลิตร่มมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อน ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การตัดและประกอบ จนถึงการทดสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ร่มที่มีคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งานให้ได้มากที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตร่ม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้โรงงานสามารถผลิตร่มที่มีคุณสมบัติพิเศษออกมาได้ดีขึ้น เช่น ร่มทนลม, ร่มกัน UV และร่มที่สามารถปรับพับเก็บได้ง่าย นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ยังช่วยลดการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อีกด้วย สามารถกำหนดความหลากหลายของแบบร่มได้ตามความต้องการ โรงงานผลิตร่มของ บริษัท ตองหนึ่ง เทรดดิ้ง จำกัด มักจะผลิตร่มในหลายรูปแบบและหลาย ๆ ขนาดแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งผลิต บางโรงงานยังมีบริการออกแบบ และผลิตร่มตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างการทำโฆษณาและการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในหลายองค์กรและหลาย ๆ ธุรกิจ ที่ต้องการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำร่มที่มีโลโก้ หรือข้อความทางการตลาดที่จะช่วยสร้างความประทับใจ และเพิ่มความตระหนักต่อแบรนด์ได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย สร้างการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพ ร่มที่มีขนาดใหญ่ทำให้โลโก้และข้อความโฆษณามองเห็นได้ชัดเจน และเนื่องจากร่มเป็นสิ่งของที่ใช้ซ้ำ จึงทำให้ข้อความโฆษณาถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ความคุ้มค่าในทุนลงทุน เมื่อเทียบกับวิธีโฆษณาอื่นๆ การใช้ร่มในการเป็นสื่อโฆษณามีความคุ้มค่ากว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมาก และสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน สรุป จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตร่มมีประโยชน์หลายอย่างมากกว่าที่ทุกคนคิด ทั้งต่อผู้บริโภค, ธุรกิจ, และเศรษฐกิจของประเทศ โดยประโยชน์หลัก ๆ ก็จะมี การสร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการส่งออกร่มทำให้เกิดรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และการที่มีแรงงานที่มีคุณภาพล้วนเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้โรงงานสามารถผลิตร่มที่มีคุณภาพดีออกมาได้ค่ะ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.tongnuengtrading.com/สินค้าร่ม
 16. พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีความเป็นมาย้อนไปตั้งแต่สมัยพุทธกาล แรกเริ่มเดิมทีพระเครื่องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ต่อมาในสมัยอยุธยา พระเครื่องเริ่มมีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณและไสยศาสตร์ จึงมีการนำพระเครื่องมาพกติดตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ความเชื่อเรื่องพระเครื่องยิ่งทวีความนิยมมากขึ้น มีการสร้างขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบและวัสดุ มีทั้งพระเครื่องที่สร้างขึ้นโดยวัดและพระเครื่องที่สร้างขึ้นโดยฆราวาส พระเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมสูงมักจะเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณและไสยศาสตร์สูง เช่น พระสมเด็จ พระกริ่ง พระปิดตา เป็นต้น ในปัจจุบันพระเครื่องยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประกวดพระเครื่องและซื้อขายพระเครื่องกันอย่างแพร่หลาย พระเครื่องบางองค์มีราคาซื้อขายสูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บางคนเชื่อว่าพระเครื่องมีพุทธคุณที่สามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ บางคนเชื่อว่าพระเครื่องสามารถเสริมดวงชะตาและช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต บางคนเชื่อว่าพระเครื่องเป็นเพียงแค่วัตถุมงคลที่มีความสวยงามและน่าสะสม ประเภทของพระเครื่อง พระเครื่องสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของวัตถุที่ใช้สร้าง ดังนี้ พระเนื้อดินเผา เป็นประเภทพระเครื่องที่พบได้มากที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระเนื้อชิน เป็นประเภทพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมต่างๆ เช่น ทองเหลือง ทองแดง เงิน เป็นต้น พระเนื้อผงพุทธคุณ เป็นประเภทพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากผงพุทธคุณผสมกับปูนขาวและเกสรดอกไม้ พระเนื้อโลหะ เป็นประเภทพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากโลหะบริสุทธิ์ เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น พระเนื้อว่าน เป็นประเภทพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากว่านมงคลต่างๆ พระเนื้อไม้ เป็นประเภทพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากไม้มงคลต่างๆ นอกจากนี้ พระเครื่องยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปแบบขององค์พระ เช่น พระพิมพ์ พระกริ่ง พระปิดตา พระเครื่องรางของขลัง เป็นต้น อยากรู้มากขึ้น ตามมา www.sakara.store พระเครื่อง
 17. สนิมในเหล็กเสริมคอนกรีต (Rust in Concrete Reinforcement Rebar) สนิมคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร สนิม คือ การผุกร่อนของเหล็ก หรือโลหะชนิดอื่น ๆ เกิดจากการที่ผิวของเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และความชื้นในอากาศหรือในน้ำ ทำให้เหล็กในบริเวณนั้นมีลักษณะ หรือคุณสมบัติเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น สี ความแข็งแรง และการผุกร่อนไม่สามารถคงสภาพได้ สนิมโดยทั่วไป จะมี 2 ชนิด ได้แก่ สนิมผิว คือ สนิมระยะแรกเริ่ม เหล็กยังคงสภาพได้ และยังไม่สูญเสียความแข็งแรง แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานจะกลายเป็นสนิมขุม สนิมขุม คือ สนิมที่ลุกลามเข้าไปในเนื้อเหล็ก ทำให้เหล็กสูญเสียความแข็งแรง และการคงสภาพ จนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ สนิมผิว สนิมขุม ผลเสียของสนิมขุมในเหล็กเสริมคอนกรีต โครงสร้างของอาคารสูญเสียกำลังรับน้ำหนักจากขนาดของหน้าตัดของเหล็กเสริมที่ลดลง สูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต เนื่องจากสนิมเปราะและแตกหักได้ง่าย เมื่อเกิดที่ผิวเหล็กจะทำให้คอนกรีตยึดเกาะกับสนิมแทนที่จะยึดเกาะกับเนื้อเหล็ก ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตลดลง เมื่อแรงยึดเกาะระหว่างเหล็กกับคอนกรีตลดลงจะเกิดรอยแตกร้าวหลุดร่อนออกของคอนกรีตที่หุ้มผิวเหล็กเสริม ทำให้โครงสร้างขาดความมั่นคงแข็งแรง และความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกจะลดลง วิธีการป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดสนิม 1. การกองเก็บ ต้องกองเก็บเหล็กให้ลอยสูงจากพื้นเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดิน ไม่กองเก็บในบริเวณที่มีน้ำขัง แต่ควรกองเก็บในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิด และมีหลังคา ใช้ผ้าใบคลุมกองเหล็กเพื่อป้องกันน้ำฝนไม่ให้โดนเหล็ก ในกรณีกองเหล็กกลางแจ้ง แต่ควรระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศไม่ให้เกิดความชื้นขึ้นในผ้าใบ ใช้สารเคลือบผิวป้องกันสนิมประเภทอีพอกซี ลาเทกซ์ ซีเมนต์ และสังกะสี ตามความเหมาะสมกับประเภทของงาน ขอขอบคุณ https://vinemanfence.com/vineman-the-superior-znal-barbed-wire/ ลวดหนามกันสนิม และ ลวดหนามทนสนิม อ้างอิงจาก tatasteelthailand.com
 18. วิธีปลูกมะนาวในกระถาง ให้ลูกดก เก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปี มะนาว พันธุ์อะไร ปลูกแล้วให้ลูกดก ? อยากปลูก มะนาว ให้ออกลูกดก เก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ทุกพันธุ์เลย ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์แป้นรำไพ แป้นจริยา แต่ถ้าเลือกพันธุ์ที่ทนต่อโรคแคงเกอร์ ซึ่งมักเป็นโรคที่เกิดกับมะนาวนั้น แนะนำให้เลือก พันธุ์พิจิตร 1 หรือ พันธุ์ตาฮิติ จะดีที่สุด ยิ่งถ้าใครเป็นมือใหม่หัดปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ถือว่าตอบโจทย์ เพราะเป็นพันธุ์ที่ออกดอกตลอดปี ติดผลดก มีระบบรากแข็งแรง อย่างไรก็ตาม มะนาวพันธุ์นี้ ต้องรอนาน 6 เดือน ถึงจะได้ผลมะนาวที่มีคุณภาพ และ ต้องคอยเก็บผลมะนาว ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ออกผลลูกใหญ่ สวยงาม เคล็ดลับ ปลูกมะนาวในกระถาง ให้ได้ผลดี เคล็ดลับ ปลูกมะนาวในกระถาง ให้ได้ผลดี มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ตั้งแต่การเตรียมกิ่งพันธุ์ ลักษณะดิน การรดน้ำ ให้แสงแดด ตลอดจนการใส่ปุ๋ย การควบคุมโรคและศัตรูพืช ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การเตรียมกิ่งพันธุ์ ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่แก่จนใบเหลือง หรือ รากขด ลักษณะดิน ดินควรมีความร่วนซุย มีอินทรียวัตถุสูง สัดส่วนของดิน ควรประกอบด้วย ดินร่วน 3 ส่วน แกลบดิบ หรือ กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน และ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน การรดน้ำ ให้แสงแดด ควรรดน้ำวันละ 1 ครั้ง พอแค่ให้ดินชุ่ม หากวันใดฝนตกก็เว้นไป ไม่ต้องรดน้ำ สำหรับแสงแดด ควรตั้งไว้ในที่แจ้ง ให้ต้นมะนาวได้รับแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง การใส่ปุ๋ย เดือน 1 – เดือน 7 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ สูตร 16-16-16 อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ เดือนละ 1 ครั้ง โดยหย่อนใส่ 4 มุมของกระถางก็พอ หากต้นสมบูรณ์ดี ให้เว้นบ้างก็ได้ เมื่อต้นมะนาวมีอายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี ต้องเปลี่ยนเป็น ปุ๋ยสูตร 8–24–24 หรือ 12-24-12 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอก อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ เดือนละ 1 ครั้ง พอใส่เสร็จแล้วรดน้ำตามทันที อีกประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ต้นก็จะออกดอกปรากฏให้เห็น และ ให้ผล ในเวลาต่อมา การควบคุมโรคและศัตรูพืช เดือน 1 – เดือน 5 เมื่อต้นมะนาวเริ่มออกใบอ่อน อาจมีศัตรูพืชเข้ามากัดแทะทำลาย เช่น หนอนผีเสื้อกลางคืน ดังนั้น จะต้องคอยฉีดพ่น ปิโตรเลียมออยล์ ผสม สารอะบาเม็กติน หรือ คาร์โบซัลแฟน ฉีด 2 ครั้ง เว้น 3 วัน เมื่อผ่านไป 9-10 วัน ใบมะนาวก็จะปลอดภัยจากแมลงศัตรูแล้ว เดือน 5 – เดือน 8 ให้คอยตัดแต่งกิ่ง และ ฉีดพ่นสารเคมี ประเภทสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ เป็นช่วง ๆ เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์ หากต้นมะนาวเกิดโรคแคงเกอร์แล้ว ให้ใช้แบคทีเรียบาซิลลัส สูตรพลายแก้ว หรือ Zinc Oxide Nano ฉีดพ่นทุก 30 วัน ถ้าไม่อยู่ ให้ตัดแต่งกิ่งก้านใบ ลำต้นที่ถูกทำลาย มาเผาทิ้งเสีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โปรโมชั่นสำหรับคุณ รั้วตาข่าย ลวดหนาม ที่มา sgethai.com
 19. พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ผู้คนนิยมสะสมพระเครื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อความสวยงาม เพื่อเสริมบารมี หรือเพื่อการลงทุน การจะเลือกซื้อพระเครื่องให้ได้พระที่แท้และคุ้มค่านั้น จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นอย่างดี ต่อไปนี้เป็นหลักการเลือกซื้อพระเครื่องที่ควรพิจารณา: ความแท้ สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อพระเครื่องคือความแท้ จะต้องตรวจสอบความแท้ของพระเครื่องอย่างรอบคอบ โดยอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนำพระไปตรวจสอบกับสถาบันที่เชื่อถือได้ ความนิยม พระเครื่องที่ได้รับความนิยมจะมีราคาสูงและหายาก ผู้ที่เริ่มสะสมพระเครื่องจึงควรเลือกพระเครื่องที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่สูงเกินไป พุทธคุณ พุทธคุณของพระเครื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ผู้ที่บูชาพระเครื่องควรเลือกพระเครื่องที่มีพุทธคุณเหมาะสมกับความต้องการ เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นต้น ความสวยงาม พระเครื่องที่ดีควรมีความสวยงาม สมกับเป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ราคา ราคาของพระเครื่องขึ้นอยู่กับความแท้ ความนิยม พุทธคุณ และความสวยงาม ผู้ที่เลือกซื้อพระเครื่องควรกำหนดงบประมาณในการซื้อไว้ก่อน เพื่อให้ไม่เสียเงินเกินควร ตัวอย่างของพระเครื่องที่ได้รับความนิยม: พระสมเด็จวัดระฆัง พระรอด พระนางพญา พระซุ้มกอ พระผงสุพรรณ เคล็ดลับในการเลือกซื้อพระเครื่อง: ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องที่ต้องการซื้ออย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมา พุทธคุณ และราคา ควรเลือกซื้อพระเครื่องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ร้านพระเครื่องที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายพระเครื่องผ่านสื่อออนไลน์ เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง สรุป: การเลือกซื้อพระเครื่องให้ได้พระที่แท้และคุ้มค่านั้น จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากหลักการเลือกซื้อพระเครื่องที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องที่ต้องการซื้ออย่างละเอียด และเลือกซื้อพระเครื่องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้พระเครื่องที่แท้และคุ้มค่า ฝากไว้ให้คิด พระเครื่อง
 20. พ่นกันสนิม!!จำเป็นจริงหรือ? ในอดีตปัญหาเรื่องสนิมมักเป็นชวนสยองของเจ้าของรถ ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ว่าการซื้อรถใหม่ต้องพ่นกันสนิม แต่ในปัจจุบันเริ่มเลือนรางหายไป จะมีก็แต่คำถามที่ว่า จำเป็นจริงหรือต้องพ่นกันสนิม “รู้ก่อนเหยียบ” จึงขอนำทุกท่านมาไขปัญหาดังกล่าว สนิม เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนและธาตุเหล็ก เกิดเป็นรอยของการเกิดการผุกร่อน ซึ่งมักเกิดกับโลหะจำพวกเหล็ก ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก เป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ แต่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อมีเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้น โดยจะค่อย ๆ สึกกร่อน กลายเป็นเหล็กออกไซด์ มีชื่อทางเคมีว่า ไฮเดรตเฟอริกออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่า สนิมเหล็ก มีลักษณะเป็นคราบสีแดง ซึ่ง สามารถหลุดออกออกไปได้ไม่ยากนัก ทำให้เนื้อเหล็กที่อยู่ชั้นในสามารถเกิดสนิมต่อจนกระทั่งหมดทั้งชิ้น กระบวนการเกิดสนิมค่อนข้างซับซ้อน โดยมีปัจจัยคือ น้ำและออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปใน บรรยากาศโลก เหล็กจะเกิดสนิมเร็วขึ้นในบางสภาวะ เช่น สภาวะที่เป็นกรด ตามชายทะเลที่ไอเกลือเข้มข้น เป็นต้น การป้องกันสนิมของผู้ผลิตรถยนต์ หลังปี 1996 ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสนิมอย่างจริงจัง สรรหาสารพัดวิธีเพื่อปกป้องรถไม่ให้เกิดสนิม โดยวิธียอดนิยม เริ่มต้นด้วยการชุบสารฟอสเฟต ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการเคลือบบนผิวเหล็กเป็นผลึกที่แข็งแรงสามารถช่วยปกป้องการเกิดอ๊อกไซด์บนผิวเหล็กแถมช่วยให้เนื้อสีเกาะตัวได้ดี จากนั้นนำไปอบไล่ความชื้นอีกรอบ ก่อนชุบเคลือบในบ่อสีด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อให้การป้องกันสนิมได้ทุกซอกทุกมุม สุดท้ายอบด้วยความร้อนอีกครั้ง ก่อนพ่นสีรองพื้นและสีจริงต่อไป แต่สำหรับการพ่นสีใต้ท้องรถ เมื่อสีรองพื้นแห้งสนิทจะถูกพ่นด้วยสาร PVC เพื่อเป็นการป้องกันการกัดกร่อน และการกะเทาะหลุดล่อน จากการกระแทกของเศษหินหรือวัสดุต่าง ๆ ซ้ำยังเป็นการช่วยลดเสียงรบกวนได้อีกด้วย ทั้งนี้จากขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกเจ้ายืนยันว่าสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้โดยไม่จำเป็นต้องพ่นกันสนิมอีก ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ริมทะเลเป็นประจำ หรือรถที่เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเคาะพ่นสีใหม่ จึงควรพ่นกันสนิม เทคนิคควรรู้ แม้ว่าการพ่นกันสนิมจะมีข้อดีที่สามารถป้องกันสนิมได้ก็จริงอยู่ แต่น้ำยาพ่นกันสนิมส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของ ปิโตรเคมี ในเกรด แอสฟัลท์ หรือยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติไม่พึงประสงค์ในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยาง หรือมีส่วนผสมของยาง ดังนั้นหากผู้พ่นไม่ชำนาญหรือไม่ระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับวัสดุที่เป็นยาง อาทิ ยางหุ้มเพลา บู๊ช ปีกนก และชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้ ต่างคนก็ต่างเหตุผลต่างความคิด ก็ลองชั่งใจกันดูครับว่า พ่นกันสนิม!!จำเป็นจริงหรือ?? คำตอบอยู่ที่คุณ… โปรโมชั่นของคุณ ลวดหนามทนสนิม ลวดหนามกันสนิม ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 21. ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากวิดีโอเกมสำหรับเด็กและก็คนแก่ วิดีโอเกมมักถูกคิดว่าไม่สลับซับซ้อนหรือคือเรื่องของโซฟามันฝรั่ง แต่ว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าส่วนประกอบทั่วๆไปหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเลียนแบบพวกนี้สามารถได้ผลคุณประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในชีวิตจริงได้ ประโยชน์ที่ได้รับมาจากวิดีโอเกมสำหรับอีกทั้งเด็กรวมทั้งคนแก่ ดังเช่น: goatbet กระตุ้นสมองให้แข็งแรงการพัฒนาความชำนาญการจัดการกับปัญหาความเครียดลดลง ทำความเข้าใจเพิ่มอีกเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับมาจากวิดีโอเกมก่อนเริ่มเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมคอนโซลที่คุณถูกใจ วิดีโอเกมสามารถเปลี่ยนแปลงความเชี่ยวชาญด้วยตัวเองได้ เกมที่ใช้คอนโทรลเลอร์เหมาะกับมือคุณ ในการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวพันกับกรุ๊ปศัลยแพทย์ นักค้นคว้าพบว่าคนที่เล่นวิดีโอเกมสามารถกระทำตามขั้นตอนระดับสูงได้เร็วกว่า แล้วก็ทำผิดพลาดน้อยกว่าคนที่มิได้ทำ 37 เปอร์เซ็นต์ วิดีโอเกมพิเศษยังถูกใช้เป็นกายภาพบำบัดเพื่อช่วยทำให้คนเจ็บโรคเส้นเลือดสมองรู้สึกตัวการควบคุมมือและก็ข้อมือ วิดีโอเกมสามารถเพิ่มสสารสีเทาในสมองของคุณได้ การเล่นเกมเป็นการบริหารร่างกายสำหรับจิตใจของคุณที่ปลอมตัวเป็นความสนุก การเรียนรู้พบว่าการเล่นวิดีโอเกมบ่อยๆบางทีอาจเพิ่มสสารสีเทาในสมองแล้วก็เพิ่มการเชื่อมต่อของสมอง (สสารสีเทาเกี่ยวกับการควบคุมกล้าม ความจำ การรับทราบ รวมทั้งการชี้ทางในอวกาศ นักเล่นเกมอาจมีความชำนาญด้านสังคมที่ดียิ่งขึ้น ทัศนคติแบบเหมารวมของคนประหม่าที่ใช้วิดีโอเกมเป็นวิถีทางหลบซ่อนไม่ใช่สิ่งที่นักเล่นเกมทั่วๆไปมีหน้าตาเป็นยังไง การศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยในอดีตกาลที่เกี่ยวกับเด็กพบว่าคนที่เล่นวิดีโอเกมมากยิ่งกว่ามีลัษณะทิศทางที่จะมีความสามารถด้านสังคมที่ดี ส่งผลงานทางด้านวิชาการดียิ่งขึ้น และก็ผูกมิตรที่ดียิ่งขึ้นกับผู้เรียนผู้อื่นเนื่องมาจากส่วนประกอบด้านสังคมและก็การทำงานด้วยกันของเกมบางชนิด เกมสามารถสอนให้ท่านเป็นนักจัดการกับปัญหาที่ดียิ่งขึ้น เกมแบบโอเพ่นเวิลด์ แบบอิงภารกิจ แล้วก็หลายระดับได้รับการออกแบบเสมือนปัญหาที่สลับซับซ้อนซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะแก้ ในบางครั้ง ทางแก้ปัญหาจะนานับประการตามความประพฤติปฏิบัติของคุณในเกม การศึกษาที่จะคิดด้วยเท้ารวมทั้งคิดแผนในสิ่งแวดล้อมแฟนตาซีที่เร็วเป็นความชำนาญซึ่งสามารถแปลเป็นโลกที่ข้อเท็จจริงได้ ผลการค้นคว้าระยะยาวฉบับหนึ่งที่เผยแพร่ในปี 2013 พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่ใช้กลอุบายเป็นหลักมีความเจริญด้านความถนัดการจัดการปัญหา แล้วก็มีทิศทางว่าจะได้คะแนนดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาหน้า คุณสามารถมีร่างกายที่กระชุ่มกระชวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในฐานะนักเล่นเกม คอนโซลหลักส่วนมากในขณะนี้มีเทคโนโลยีที่จะนำเกมเมอร์ออกมาจากโซฟารวมทั้งลุกขึ้นยืน อนาคตของการเล่นเกม VR จะนำสิ่งต่างๆไปสู่ระดับใหม่ทั้งผอง คนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังได้เริ่มสร้างเกมที่เล่นในพื้นที่จริง ผลิตขึ้นจากข้อมูลตำแหน่งในโลกที่ความจริง รวมทั้งสร้างแรงผลักดันให้นักเล่นเกมย้ายถิ่นที่อยู่ฐานเพื่อก้าวไปสู่โลกเปรียบเสมือนจริง
 22. สุดท่้ายก็ไปไม่รอด ท่าทางช่วงนี้คงจะลงต่ออีกค่ะ แนวรับ 1884 ..1874 หลุดก็ร่วงอีก แนวต้าน 1918
 23. นักเล่นเกมมือโปรทำเงินได้เช่นไร? เมื่อเร็วๆนี้เมื่อสิบปีที่ผ่านมา การหาเลี้ยงตัวด้วยการเล่นวิดีโอเกมนั้นมิได้เป็นเพียงแต่ความฝันลมๆแล้งๆด้วยวิถีทางการผลิตรายได้ที่จำกัด ไม่เพียงแค่สำหรับผู้เล่นเพียงแค่นั้น แต่ว่าสำหรับนักปรับปรุงเกมแล้วก็ผู้เผยแพร่เกมด้วยเหมือนกัน อุตสาหกรรมอีสปอร์ตเองยังอยู่ในตอนเริ่ม และก็เกมการประลองไม่ค่อยมีชื่อนอกกรุ๊ปหลักของผู้เล่นและก็แฟนคลับที่มีส่วนร่วมสูง อย่างไรก็แล้วแต่ ในตอน 10 ปีที่ล่วงเลยไป esports เป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม ตามที่มองเห็นได้จาก League of Legends Championship Series ของ Riot Games ซึ่งทำให้ตนเองเป็นกีฬายอดนิยมสูงสุดชั้นสามในอเมริกาในกลุ่มวัย 18-34 ปี รองจาก National Football League แค่นั้น แล้วก็สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ นอกเหนือจากการเล่นแบบแข่งแล้วก็ลงทัณฑ์แล้ว ยังมีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปริมาณบุคคลที่สร้างอาชีพสตรีมไม่งรายละเอียดวิดีโอเกมแบบสดบนไซต์ที่ได้รับความนิยมตัวอย่างเช่น Twitch แล้วก็ YouTube นอกนั้น การแข่งขันชิงชัย goatbet ในปี 2019 ได้บอกให้เห็นอีกทั้งรุ่น (แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเป็นบิดามารดาของพวกเขา) ว่าเงินเป็นอันมากจากการประลองวิดีโอเกมเมื่อ Kyle 'Bugha' Giersdorf วัย 16 ปีได้รับเงินรางวัล 3 ล้านดอลลาร์เฉพาะหน้า Arthur Ash ที่อัดแน่นไปด้วยผู้คน สนามกีฬา. ด้วยเหตุว่าการเล่นเกมได้เติบโตขึ้นในแนวไซท์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวก็ได้โอกาสที่จะสร้างอาชีพที่บรรลุเป้าหมายจากสิ่งที่คนไม่ใช่น้อยคิดว่าเป็นอดีตว่าไม่มีอะไรมากมายไปกว่าการเสียเวลาเปล่า ด้วยอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่เติบโตในระดับที่สำคัญแล้วก็ยืนยงเมื่อเทียบเคียงปีต่อปี (โดยที่ตลาดสามารถทำลายกำแพง 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019) การดำรงชีพของนักกีฬาอีสปอร์ตแบบเต็มเวลาได้ระเบิด – โดยเฉพาะเมื่อการแข่งขันชิงชัยที่มากขึ้นทำให้ความจำเป็น อบรมตลอด 24 ชั่วโมง และก็บริหารจัดแจงผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูง โดยธรรมดา แหล่งรายได้หลักห้าแหล่งสำหรับเกมเมอร์มือโปร อย่างเช่น เงินรางวัล ค่าจ้างรายเดือน ผู้ช่วยเหลือ สตรีมไม่งแบบสด รวมทั้งรายละเอียดวิดีโอออนดีมานด์ เงินรางวัลเป็นต้นแบบแนวทางการทำเงินที่โบราณรวมทั้งง่ายที่สุดในฐานะนักเล่นเกมมือโปร แม้ผู้เล่นวางสูงเพียงพอสำหรับการชิงชัย พวกเขาจะได้รับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินรางวัลของการประลอง – คล้ายกับกีฬาทั่วๆไป ได้แก่ กอล์ฟหรือเทนนิส กรุ๊ปรางวัลมีลัษณะทิศทางที่จะแพร่หลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชื่อที่ย้ำผู้เล่นผู้เดียว แม้กระนั้น การประลองแบบกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ(ยกตัวอย่างเช่น Dota 2's The International) ชอบแบ่งเงินรางวัลรวมกับผู้เล่นที่แข่งในนามของหน่วยงาน ในระหว่างที่เงินรางวัลมีอยู่มากไม่น้อยเลยทีเดียวในเกมการประลองตั้งแต่ต้นสมัย 80 แต่ว่าก็มีความเห็นว่าจุดสำคัญของมันน้อยลงอย่างยิ่งในเกมการแข่งขันชิงชัยยุคใหม่ เพราะความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกลไกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องด้วยนักลงทุนมากมายขึ้นเรื่อยในพื้นที่สนับสนุนในระยะยาวและก็มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 24. แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน 2566 รายละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows – แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows – การใช้งาน Word 2019 – แนวข้อสอบการใช้งาน Word 2019 – การใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น – แนวข้อสอบการใช้ Power Point 2019 เบื้องต้น – การใช้ Excel 2019 เบื้องต้น – แนวข้อสอบการใช้ Excel 2019 เบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ – การติดตามและประเมินผล – นโยบาลรัฐบาล – นโยบายของกระทรวงแรงงาน – นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – การใช้งานออนไลน์และความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 25. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงแรงงาน 66 รายละเอียด – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี – แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ New GFMIS Thai – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – นโยบาลรัฐบาล – นโยบายของกระทรวงแรงงาน – นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน – การใช้งานออนไลน์และความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 26. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 – สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2564 – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 – สรุปมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ – แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 27. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2566 เนื้อหาประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) – จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 – วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ เว็บไซต์ :https://www.gotosheet.com/ เว็บไซต์ : http://93sheeoneonline.lnwshop.com โทร : 0973065060 ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : knamuengrak@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com ราคาเล่มละ 585 บาท PDF ไฟล์ 395 บาท เก็บเงินปลายทาง 605 บาท
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 12 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...