Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันราชานุกูล - ความรู้เกี่ยวกับสถาบันราชานุกูล - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบศีลธรรมและจริยธรรม - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - ความรู้ด้านงานเลขานุการ - การเขียนและการประเมินโครงการ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันราชานุกูล ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 3. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - แนวข้อสอบระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นโยบายแผนงาน โครงการ การบริหารงาน โครงการและการติดตามประเมินผล - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔) - ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 4. แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดวิเคราะห์และเหตุผล - แนวข้อสอบภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - แนวข้อสอบระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบนักจิตวิทยา - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - แนวข้อสอบจิตวิทยา - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 5. แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบิน 41 - ความรู้เกี่ยวกับกองบิน 41 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบธุรการ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบิน 41 ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 6. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 7. แนวข้อสอบ พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย - ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบพนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 - ความรู้เกี่ยวกับการเดินรถไฟ - แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเดินรถไฟ - ความรู้เกี่ยวกับประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 8. แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ระเบียบกระทรวง และระเบียบกรมที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - แนวข้อสอบนิติกร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - แนวข้อสอบกฎหมายอาญา - แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 9. แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ - แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์) - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการลื่อสารและการประขาสัมพันธ์ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ระเบียบคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 10. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๕๖๐ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด ✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว ✔ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง รูปแบบการสั่งชื้อ ****ฟรีค่าจัดส่ง ✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 389 บาท โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งทางอีเมล์ ภายใน 5-30 นาที ✔ หนังสือ เล่มละ 680 บาท จัดส่งฟรี Kerry, Flash Express (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
 11. แนวข้อสอบ นายทหารพยาบาล (นายทหารสัญญาบัตร) กองบัญชาการกองทัพไทย - ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป - แนวข้อสอบนายทหารพยาบาล (นายทหารสัญญาบัตร) - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหา - พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล - การพยาบาล หู คอ จมูก - การพยาบาลสูตินรีกรรม - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น - สุขภาพจิต และจิตเวช - การพยาบาลอายุรศาสตร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นายทหารพยาบาล (นายทหารสัญญาบัตร) กองบัญชาการกองทัพไทย ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 12. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน - ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน 2559 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล - แนวข้อสอบการบันทึกข้อมูล - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m ) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไฟล์ PDF ส่งภายใน 10 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 389 THB | เก็บเงินปลายทาง 680 THB (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ส่งฟรี ถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน ช้าสุด 3 วัน LINE ID: @kbq9550m (มี @ด้วย)
 13. Yesterday
 14. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 2563 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -กฎกระทวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัดภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบกฎกระทวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัดภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 -แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 -หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ____________________________________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 15. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 2563 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -กฎกระทวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัดภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบกฎกระทวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัดภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 -แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 -หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ -ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ____________________________________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://mysheetstore.lnwshop.com/ www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 16. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 2563 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2553 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2553 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows -แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows -ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office -แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ____________________________________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.21@gmail.com e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 17. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2553 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 😎 พ.ศ. 2553 -ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows -แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows -ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office -แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 18. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา -การค้นคว้า วิจัย และ พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ -ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ -การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ -การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ -การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ -การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ -การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า -การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ -พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 -แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 -พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 -แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 -พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 -แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 -พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 -แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 19. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช -การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย -การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม -การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ -เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร -เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ -เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้ -แนวข้อสอบ จ้าพนักงานการเกษตร -เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 20. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -ความรู้ด้านการสำรวจรังวัดทำแผนที่ -ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -การสำรวจรังวัด หาค่าพิกัดตำแหน่งในภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนที่ -การคำนวณและเขียนแผนที่ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมุดหลักฐานแผนที่ -การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม -ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ -แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน -งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้วงรอบ -งานระดับที่เกี่ยวกับการหาค่าระดับภูมิประเทศ เช่น การหาความสูงต่ำของพื้นที่ การเขียนค่าเส้นชั้นความสูง การหาค่าดินตัดดินถม -งานคำนวณและเขียนแผนที่ เช่น การคำนวณระยะ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดฉาก สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานแผนที่ -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS) -ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) -แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 21. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพลศึกษา •ความรู้เกี่ยวกับกรมพลศึกษา -ประวัติกรมพลศึกษา -วิสัยทัศน์ -ค่านิยม -วัฒนธรรมองค์กร -พันธกิจ -ภารกิจและหน้าที่ กรมพลศึกษา -โครงสร้างองค์กร -ผู้บริหารสูงสุดกรมพลศึกษา •สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 •แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 •สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี •แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี •แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพลศึกษา •ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ •สรุปสาระสำคัญ ระเบียบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •แนวข้อสอบ ระเบียบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว •เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ << รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน ในการสอบครั้งนี้ >> << ความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง ครบตามประกาศที่จะสอบ >> <<< เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมแนวข้อสอบ >>> <<< สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย >>> ——————————– อ่านเข้าใจง่าย ครบ จบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม FACEBOOK : แนวข้อสอบเข้าราชการ โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 22. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูล และการบูรณาการการใช้ภาษาทาง คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป -ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ -ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย -ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ -ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ง -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 23. รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP - ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 24. รายละอียดสินค้า -ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช -การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย -การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม -การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ -เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร -เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ -เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้ -แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร -เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 25. รายละอียดสินค้า –- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 26. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ความรู้เกี่ยวกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา - ค่านิยมของ อย. Thai FDA - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน - ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) - ความสำคัญของการบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี - จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ +++(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)+++ ไว้ในเล่มเดียวทั้งความรู้ทั่วไป+ความรู้เฉพาะตำเเหน่ง เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ ——————————– อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ ติดต่อสอบถาม FACEBOOK : แนวข้อสอบเข้าราชการ โทร 086–2188639 LINE ID: @479tnwud (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ(http://nav.cx/6hlzlbN)
 27. รายละอียดสินค้า – ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน - ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ - การเขียนหนังสือราชการ - การจัดเก็บเอกสาร - การเขียนรายงานการประชุม - ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows - ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _____________________________________ รูปแบบแนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1. E-Book (PDF) ราคา 395 บาท (อ่านทางเว็บไซต์ ได้ทั้งคอม มือถือ แทปเล็ต และ ปริ้นต์ได้โดยเครื่องปริ้นต์ทั่วไป) 2. เล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) 3. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605บาท (ส่ง Flash Express ถึงภายใน 2–3 วัน) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/ โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 63 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...